Our Lady of the Angels Parish
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
15
2020
Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati
 
1st Reading 1 Corinto 12, 12-14. 27-31a
 
 

Mga kapatid, sapagkat si Kristoy tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng ibat ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang.

Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa Simbahan, una, ng mga apostol; ikalawa, ng mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga maysakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa ibat ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, o guro; hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga maysakit, magsalita sa ibat ibang wika o magpaliwanag nito. Kayat buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila.

 
 
Psalm Salmo 99, 2. 3. 4. 5
 

Lahat tayoy kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Lahat tayoy kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Ang Panginooy ating Diyos! Itoy dapat malaman,
tayoy kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
Lahat tayoy bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Lahat tayoy kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Pumasok ka sa kanyang templo na ang pusoy nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siyay pasalamatan!

Lahat tayoy kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niyay walang hanggan,
Siyay Diyos na mabutit laging tapat kailanman.

Lahat tayoy kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

 
 
Gospel Juan 19, 25-27
 
 
Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta,
sugo ng Dyos sa bayan nya.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Hesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak! At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina! Mula noon, siyay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

o kaya: Lucas 2, 33-35

Noong panahong iyon, namangha ang amat ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria. Tandaan mo, ang batang itoy nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos ngunit hahamakin ng marami kayat mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso moy para na ring tinarakan ng isang balaraw.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
14
2020
Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal
 
1st Reading Mga Bilang 21, 4b-9
 
 

Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito. Dahil dito, silay pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

 
 
2nd Reading Filipos 2, 6-11
 
 

Si Kristo Hesus, bagamat siyay Diyos ay hindi nagpilit na mantiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin.

Nang maging tao, siyay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siyay itinampok ng diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.

Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama.

 
 
Psalm Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38
 

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

Kaya ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak,
iyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas;
itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga,
nangyari pa noong una, kaya itoy mahiwaga.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

Datapwat noong silay lilipulin na ng Diyos,
nagsisi ang karamihat sa kanyay nagbalik-loob.
Noon nila nagunitang ang sanggalang nilay ang Diyos.
Ang Kataas-taasang Diyos ay kanilang Manunubos.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

Kayat siya ay pinuri, ng papuring hindi tapat,
pagkat yaoy pakunwarit balat-kayong matatawag.
Sa kanilang mga puso, naghahariy kataksilan,
hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

Gayun pa man, palibhasay Diyos siyang mahabagin
ang masamang gawa nilay pinatawad niyang tambing;
dahilan sa pag-ibig nyay hindi sila wawasakin,
kung siya may nagagalit, itoy kanyang pinipigil.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

 
 
Gospel Juan 3, 13-17
 
 
Aleluya! Aleluya!
Kamiy sumasamba sayo
at gumagalang sa krus mo
na kaligtasan ng mundo.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus kay Nicodemo, Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang Anak ng Tao.

At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayun din naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
13
2020
Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading Sirak 27, 33 28, 9
 
 

Ang poot at pagngingitngit ay dapat ding kamuhian;
ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan.
Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao,
at ang mapaghiganti ay paghihigantihan din niya.
Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang,
at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman.
Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa,
pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa.
Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa,
paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan?
Kung ikaw na tao lamang, ay nagkikimkim ng galit,
sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo?
Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit.
Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang Kautusan.
Dili-dilihin mo ang Kautusan at huwag kang magalit sa kapwa;
alalahanin mo ang Tipan ng Kataas-taasan at matuto kang magpatawad.

 
 
2nd Reading Roma 14, 7-9
 
 

Mga kapatid, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayoy nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayoy namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayoy sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay.

 
 
Psalm Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
 

Ang ating mahabaging Dyos ay nagmamagandang-loob.

Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Ang ating mahabaging Dyos ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niyat habag.

Ang ating mahabaging Dyos ay nagmamagandang-loob.

Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim;
yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway
di natayo siningil sa nagawang kasalanan.

Ang ating mahabaging Dyos ay nagmamagandang-loob.

Ang agwat ng lupat langit, sukatin may hindi kaya,
gayon ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.

Ang ating mahabaging Dyos ay nagmamagandang-loob.

 
 
Gospel Mateo 18, 21-35
 
 
Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo,
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Hesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siyay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: Magbayad ka ng utang mo! Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa itoy makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, silay labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kayat ipinatawag siya ng hari. Ikaw napakasama mo! sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siyay ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
12
2020
Sabado ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 10, 14-22
 
 

Mga pinakamamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyus-diyusan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayoy matatalino; kayo na ang humatol. Hindi bat ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayoy iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay.

Tingnan ninyo ang bansang Israel: hindi bat ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang may kabuluhan ang diyus-diyusan o ang pagkaing inihandog sa mga diyus-diyusan? Hindi! Ang ibig kong sabihin, ang mga paganoy naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makaiinom sa kalis ng Panginoon at sa kalis ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyoy may makapangyarihan tayo kaysa sa kanya?

 
 
Psalm Salmo 115, 12-13. 17-18
 

Maghahandog ako sa Dyos ng pagpupuring malugod.

Sa Diyos kot Panginoon, anong aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Maghahandog ako sa Dyos ng pagpupuring malugod.

Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangiy sa iyo ko ilalagak.
Sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibgay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Maghahandog ako sa Dyos ng pagpupuring malugod.

ALELUYA

 
 
Gospel Lucas 6, 43-49
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ang sa akiy nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Amat akoy mananahan.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Walang mabuting punongkahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punongkahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punongkahay sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso; ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukambibig siyang laman ng dibdib.

Tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita, at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay nang malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha, at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon!

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
11
2020
Biyernes na Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 9, 16-19. 22b-27
 
 

Mga kapatid, hindi ngayot nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, akoy may gantimpalang hihintayin; ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat itoy ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang Mabuting Balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral.

Malaya ako at di alipin ninuman; ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami. Akoy nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan.

Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa Mabuting Balita, upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala! Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya akoy tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan; at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili, baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil.

 
 
Psalm Salmo 83, 3. 4. 5-6. 12
 

Ang templo moy aking mahal, Dyos na Makapangyarihan.

Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok.
Ang buo kong pagkataoy umaawit na may lugod,
sa masayang pag-awit ko pinupuriy buhay na Diyos.

Ang templo moy aking mahal, Dyos na Makapangyarihan.

Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad,
maging ibong layang-laya sa templo moy nagagalak,
may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar;
O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas.

Ang templo moy aking mahal, Dyos na Makapangyarihan.

Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan
at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
Ang sa iyo umaasay masasabing mapalad din,
silang mga naghahangad na sa Sioy makarating.

Ang templo moy aking mahal, Dyos na Makapangyarihan.

Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang,
kamiy pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal.
Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay
sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal.

Ang templo moy aking mahal, Dyos na Makapangyarihan.

 
 
Gospel Lucas 6, 39-42
 
 
Aleluya! Aleluya!
Amang Dyos ni Hesukristo,
ang salita moy totoo
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siyay magiging katulad ng kanyang guro.

Ang tinitingnan moy ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahila sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayoy maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
10
2020
Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 8, 1b-7. 11-13
 
 

Mga kapatid, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa kanya.

Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa diyus-diyusan, alam nating walang kabuluhan ang mga diyus-diyusan, at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga diyos sa langit o sa lupa, at maraming tinatawag na mga diyos at mga panginoon, sa ganang akin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayoy nabubuhay para sa kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niyay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niyay nabubuhay tayo.

Subalit hindi lahat ay nakaaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa diyus-diyusan, kayat hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nilay handog pa rin sa diyus-diyusan ang kanilang kaalaman, nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang silay nagkakasala.

Kayat dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayun, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinanim sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kayat kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala.

 
 
Psalm Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 23-24
 

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Akoy iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay,
ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman.
Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid,
kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip.
Akoy iyong nakikita, gumagawa o hindi man,
ang lahat ng gawain koy pawang iyong nalalaman.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha,
sa tiyan ng aking inay hinugis mo akong bata.
Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan,
ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

O Diyos, akoy siyasatin, alamin ang aking isip,
subukin mo ako ngayon, kung ano ang aking nais;
kung ako ay hindi tapat, itoy iyong nababatid,
sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

 
 
Gospel Lucas 6, 27-38
 
 
Aleluya! Aleluya!
Sa pagmamahalan natin
ang Dyos ay ating kapiling.
pag-ibig nyay lulubusin.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ring ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo: at kung may kumuha sa iyong ari-arian ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo.

Kung ang iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito! Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga itoy makababayad! Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo, na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayun, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayoy magiging mga anak ng Kataas-taasan. Sapagkat siyay mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama.

Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
09
2020
Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 7, 25-31
 
 

Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuru-kuro.

Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw bay may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalagay mag-asawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdaranas sila ng mga kahirapan sa buhay na ito, at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo.

Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid: malapit na ang takdang panahon, kayat mula ngayon, ang may-asaway mamuhay na parang walang asawa; ang mga nananangis, na parang di nananangis; ang mga nagagalak, na parang di nagagalak; ang mga namimili, na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito, na parang di nila ito alintana. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na itoy mapaparam.

 
 
Psalm Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17
 

O kabyak ng hari namin, ang payo koy ulinigin.

O kabiyak nitong hari, ang payo koy ulinigin;
ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin.
Sa taglay mong kagadahan ang hari ang paibigin;
siyay iyong panginoon, marapat na iyong sundin.

O kabyak ng hari namin, ang payo koy ulinigin.

Ang prinsesa sa palasyoy pagmasdan mot anong ganda;
sinulid na gintu-ginto ang niyaring damit niya.
Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta,
haharap sa haring yaong mga abay ay kasama.

O kabyak ng hari namin, ang payo koy ulinigin.

Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak
na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap.
Darami ang iyong supling, sa daigdig maghahari,
kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi.

O kabyak ng hari namin, ang payo koy ulinigin.

 
 
Gospel Lucas 6, 20-26
 
 
Aleluya! Aleluya!
Magalak kayot magdiwang
malaki ang nakalaang
gantimpala ninyong tanan.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, tumingin si Hesus sa mga alagad, at kanyang sinabi,
Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!
Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayoy bubusigin!
Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayoy magagalak!
Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayoy kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung itoy mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.
Ngunit sa ba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan!
Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayoy magugutom!
Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayoy magdadalamhati at magsisitangis!
Sa aba ninyo, kung kayoy pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
08
2020
Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria
 
1st Reading Mikas 5, 1-4a
 
 

Betlehem Efrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa nang una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin.

o kaya: Roma 8, 28-30

Mga kapatid:
Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pay alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga itoy itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayun, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

 
 
Psalm Salmo 12, 6ab. 6kd
 

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat.
Nagagalak ang puso ko dahil sa yong pagliligtas.

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

Aawitan kita, Poon, aawitang buong galak,
dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad.

Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa Maykapal.

 
 
Gospel Mateo 1, 1-16. 18-23
 
 
Aleluya! Aleluya!
Magalak ka, Birheng Mahal,
ikaw ang inang nagsilang
sa araw ng katarungan.
Aleluya! Aleluya!

 

Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham.

Si Abraham ang ama ni Isaac; si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab; si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz, at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David.

Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josafat, at si Josafat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam na ama ni Acaz, at si Acaz ang ama ni Ezequias. Si Ezequias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babilonia.

Matapos ang pagkakatapon sa Babilonia, naging anak ni Joconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliaquim, at si Eliaquim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadoc na ama ni Aquim; itong si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eluid ang ama ni Eleazar; si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo.

Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Mariay natagpuang nagdadalang-tao. Itoy sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siyay naglighi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at itoy pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

Maglilihi ang isang dalagat manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay Kasama natin ang Diyos.


o kaya: Mateo 1, 18-23


Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Mariay natagpuang nagdadalang-tao. Itoy sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito nang lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siyay naglighi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at itoy pangangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.

Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta:

Maglilihi ang isang dalagat manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay Kasama natin ang Diyos.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
07
2020
Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 5, 1-8
 
 

Mga kapatid, nakarating sa aking ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga paganoy di gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki! Dapat sanay mahiya kayo at tumangis, at itiwalag ang gumagawa nito! Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kayat parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Akoy kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyang upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa Araw ng Panginoon.

Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang, Napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayoy maging malinis. Sa gayun, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating Korderong Pampaskuwa si Kristo. Kayat ipagdiwang natin ang Paskuwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sagisag ng kalinisan at katapatan.

 
 
Psalm Salmo 5, 5-6. 7. 12
 

Poon, akoy pangunahan nang landas moy aking sundan.

Ang gawang masamay di mo kalulugdan,
ang gawaing hidway di mo papayagan;
ang mga palalot masasamang asal,
iyong itatakwil at kasusuklaman.

Poon, akoy pangunahan nang landas moy aking sundan.

Parurusahan mo yaong sinungaling,
pati mararahas at ang mga taksil.

Poon, akoy pangunahan nang landas moy aking sundan.

Ang nagtitiwala sa yoy magagalak,
masayang aawit sila oras-oras;
iyong ingatan yaong mga tapat,
na dahil sa iyoy lumigayang ganap.

Poon, akoy pangunahan nang landas moy aking sundan.

 
 
Gospel Lucas 6, 6-11
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ang tinig koy pakikinggan
ng kabilang sa king kawan,
akoy kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

 

Isang Araw ng Pamamahinga, muling pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo. May isang lakaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga Pariseo na maparatangan si Hesus, nagbantay sila upang tingnan kung siyay magpapagaling sa Araw ng Pamamahinga. Subalit batid ni Hesus ang kanilang mga iniisip, kayat sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, Halika rito sa unahan. Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Hesus sa kanila, Tatanungin ko kayo. Alin ba ang ayon sa Kautusan: ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa Araw ng Pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Tiningnan ni Hesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay! Iniunat nga niya ang kanyang kamay at itoy gumaling. Nagngitngitngit sa galit ang mga eskriba at ang mga Pariseo, at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Hesus.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
06
2020
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading Ezekiel 33, 7-9
 
 

Ikaw, Tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel; anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siyay mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong-buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama gayunmay hindi rin nagbagong-buhay, mamamatay siyang makasalanan ngunit wala kang dapat panagutan.

 
 
2nd Reading Roma 13, 8-10
 
 

Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayoy mag-ibigan; sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng, Huwag kang mangangalunya, Huwag kang papatay, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kayat ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan.

 
 
Psalm Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9
 

Panginooy inyong dinggin, huwag nyo syang salungatin.

Tayo ay lumapit
sa ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan natit kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.

Panginooy inyong dinggin, huwag nyo syang salungatin.

Tayo ay lumapit,
Sa kanyay sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atiy lumalang.
Siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Panginooy inyong dinggin, huwag nyo syang salungatin.

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
Iyang inyong pusoy
huwag patigasin, tulad ng ginawa
ng inyong magulang
nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinuksot
doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita
ang aking ginawang silang nakinabang.

Panginooy inyong dinggin, huwag nyo syang salungatin.

 
 
Gospel Mateo 18, 15-20
 
 
Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kayat napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
05
2020
Sabado ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 4, 6b-15
 
 

Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, Huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyoy kaloob ng Diyos? Kung gayun, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo?

Kayo palay nasisiyahan na! Mayayaman na kayo! Kayo palay mga hari na hindi na ninyo kami isinama! Sana ngay naging hari kayo upang kami namay maging hari, kasama ninyo. Sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kamiy mga hangal alang-alang kay Kristo; kayoy marurunong tungkol kay Kristo! Mahihina kami; kayoy malalakas! Hinahamak kami; kayoy pinararangalan! Hanggang sa oras na ito, kamiy nagugutom, nauuhaw, halos hubad; pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may ipagtawid-buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin; kapag kamiy pinag-uusig; tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang-puri sa amin. Hanggang ngayon, kamiy parang mga yagit pinakahamak na uri ng tao sa daigdig.

Itoy sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang parangalan bilang mga anak na minamahal. Sapagkat maging sampunlibo man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayoy naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Hesus sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinangaral ko sa inyo.

 
 
Psalm Salmo 144, 17-18. 19-20. 21
 

Sa tumatawag sa Poon, ang Dyos ay handang tumulong.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siyay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao
sa sinumang taong pagtawag sa kanyay tapat at totoo.

Sa tumatawag sa Poon, ang Dyos ay handang tumulong.

Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa kanya,
kanyang tinutugon, at kung nagigipit hinahango sila.
yaong umiibig sa kanya nang lubos ay iniingatan;
ngunit ang masamay wawasakin niyat walang mabubuhay.

Sa tumatawag sa Poon, ang Dyos ay handang tumulong.

Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan
sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman!

Sa tumatawag sa Poon, ang Dyos ay handang tumulong.

 
 
Gospel Lucas 6, 1-5
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohanat Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

 

Isang Araw ng Pamamahinga, naparaan sina Hesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad, ay nangitil ng uhay, at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa Araw ng Pamamahinga ang ipinagbabawal ng Kautusan? tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Hesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa Kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, Ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
04
2020
Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 4, 1-5
 
Mga kapatid, kamiy mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos ganyan ang dapat na aming palagay ninyo sa amin. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang panginoon. Walang anuman sa akin ang akoy hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao; ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang akoy walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kayat huwag kayong humatol nang wala sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isay tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos.

 

 
 
Psalm Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40
 

Nasa Dyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal.

Umasa ka sa Diyos, ang mabutiy gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap moy iyong makakamtan.

Nasa Dyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal.

Ang iyong sariliy sa Diyos mo ilagak,
pag nagtiwala kay tutulungang ganap;
ang kabutihan mo ay magliliwanag,
katulad ng araw kung tanghaling-tapat.

Nasa Dyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal.

Ang mabutiy gawin, masamay itakwil,
at mananahan kang lagi sa lupain.
Pagkat yaong bayang wasto ang gawain,
ay mahal ng Poon, hindi itatakwil.
Silay iingatan magpakailanman,
ngunit ang masama ay ihihiwalay.

Nasa Dyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal.

Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas silat kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.

Nasa Dyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal.

 
 
Gospel Lucas 5, 33-39
 
 
Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Hesus: Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayun din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad moy patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Hesus, Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno.

Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga: Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag gayun ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat, matatapon ang alak, at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang-balat dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, Masarap ang inimbak.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
03
2020
Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan
 
1st Reading 1 Corinto 3, 18-23
 
 

Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siyay marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siyay mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa Kasulatan, Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayun din, Alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kayat huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo: si Pablo, si Apolos, at si Pedro; ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap lahat ng itoy sa inyo. At kayoy kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos.

 
 
Psalm Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6
 

Ang daigdig lahat doon, ang may-ariy ating Poon.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ariy ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundoy natayo at yaong sandigay
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Ang daigdig lahat doon, ang may-ariy ating Poon.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sinong papayagang pumasok sa templo,
Sinong tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Ang daigdig lahat doon, ang may-ariy ating Poon.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siyat pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos,
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Ang daigdig lahat doon, ang may-ariy ating Poon.

 
 
Gospel Lucas 5, 1-11
 
 
Aleluya! Aleluya!
Sumunod kayo sa akin
at kayoy aking gagawing
katambal ko sa tungkulin.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, nakatayo si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin; nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito, na ilayo nang kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.

Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli! Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kayat kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siyay nagpatirapa sa paanan ni Hesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat akoy makasalanan. Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli; gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Hesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayoy mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
02
2020
Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 3, 1-9
 
 

Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat itoy hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan at iyay nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, Akoy kay Pablo, at ng iba, Akoy kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayoy namumuhay pa ayon sa laman?

Sapagkat sino si Apolos? At sino si Pablo? Kamiy mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kamiy parehong manggagawa ng Diyos, at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos.

 
 
Psalm Salmo 32, 12-13. 14-15. 20-21
 

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Dyos.

Mapalad ang bansang ang Poon ang Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.
Magmula sa langit, kanyang minamasdan
ang lahat ng tao na kayang nilalang.

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Dyos.

Nagmamasid siya at namamahala
sa lahat ng tao sa balat ng lupa.
Ang isip nilay sa kanya nagmula
walang nalilingid sa kanilang gawa.

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Dyos.

Ang ating pag-asay nasa Panginoon;
Siya ang sanggalang natin at katulong.
Dahilan sa kanya, kamiy natutuwa,
sa kanyang ngalan ay nagtitiwala.

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Dyos.

 
 
Gospel Lucas 4, 38-44
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukhay magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kayat ipinamanhik nila kay Hesus na pagalingin siya. Tumayo si Hesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon diy tumindig ang maysakit at naglingkod sa kanila.

Paglubog ng araw, ang lahat ng maysakit anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Hesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabagay sigaw, Ikaw ang Anak ng Diyos! Ngunit sinaway sila ni Hesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesias.

Nang mag-umaga na, umalis si Hesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao, at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
SEP
01
2020
Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 2, 10b-16
 
 

Mga kapatid, nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakaaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin.

Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namiy mga katotohanang espirituwal; mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila mauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espirituwal ay mauunawaan lamang sa paraang espirituwal. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa Kasulatan,

Sino ang nakaaalam ng pag-iisip ng Panginoon?
Sino ang makapagpapayo sa kanya?
Ngunit ang pag-iisip ni Kristoy taglay natin.

 
 
Psalm Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab. 13kd-14
 

Matwid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Ang Panginoong Dyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niyay hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kaninoy hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Matwid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihan kat pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan.

Matwid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo.
Ang paghahari moy sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Matwid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat,
ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat,
Siyay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin;
yaong inaapiy inaalis niya sa pagkagupiling.

Matwid ang Poong dakila sa lahat ng kanyang gawa.

 
 
Gospel Lucas 4, 31-37
 
 
Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Diyos sa bayan nya
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siyay magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya nang malakas: Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka ikaw ang Banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Hesus, Tumahimik ka! Lumayas ka sa taong iyan! At sa harapan ng lahat, ang taoy inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nasabi sa isat isa, Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa! Pinalalayas niya ang masasamang espiritu, at sumusunod naman sila! At kumalat ang balita tungkol kay Hesus sa buong lupaing iyon.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
31
2020
Lunes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 1 Corinto 2, 1-5
 
 

Mga kapatid, nang akoy pumariyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos, ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasiya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Hesukristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral koy hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kayat hindi na karunungan ng tao kundi sa kapangyarihan ng Diyos nababatay ang inyong pananalig kay Kristo.

 
 
Psalm Salmo 118, 97. 98. 99. 100. 101. 102
 

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

Ang taglay kong karunungay higit pa sa matatanda,
pagkat ang yong mga utos ay hindi ko sinisira.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

Di ko gustong matutuhan ang ugaling masasama,
ang hangad ko na masunod ay ang iyong sinalita.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin,
pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

 
 
Gospel Lucas 4, 16-30
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukhay magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa doking kinasusulatan ng ganito:

Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon,
Sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita.
Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na silay lalaya,
At sa mga bulag na silay makakikita;
Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil,
At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon.

Binalumbon niya ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siyay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng naa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat, at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? tanong nila. Kayat sinabi ni Hesus, Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito: Doktor, gamutin mo ang iyong sarili! Sasabihin din ninyo sa akin, Gawin mo naman sa yong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Hesus, Tandaan ninyo: walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo: maraming babaing balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias kundi sa isang babaing balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila; si Naaman pang taga-Siria ang pinagaling. Galit nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila, at pinagtabuyan siyang palabas, sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan, upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
30
2020
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading Jeremias 20, 7-9
 
 

Panginoon, akoy iyong hinihikayat, at sumunod naman ako.
Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi.
Pinagtatawanan ako ng balana; maghapon silang nagtatawa dahil sa akin.
Tuwing akoy magsasalita at sisigaw ng Karahasan! Pagkasira!
Pinagtatawanan nila akot inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita.
Ngunit kung sabihin kong, Lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan,
para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto.
Hindi ko na kayang pigilin ito, hirap na hirap na akong magpigil.

 
 
2nd Reading Roma 12, 1-2
 
 

Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, akoy namamanhik sa inyo: ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa kanya, at talagang ganap.

 
 
Psalm Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9
 

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluway tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw rooy mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig moy mahigit pa kaysa buhay.
Kaya akoy magpupurit ikaw ang pag-uukulan.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Habang akoy nabubuhay, akoy magpapasalamat.
At ako ay dadalngin na kamay koy nakataas.
Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.
Itong aking kaluluway sa iyo lang nanghahawak,
pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

 
 
Gospel Mateo 16, 21-27
 
 
Aleluya! Aleluya!
Dyos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa yo.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siyay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito: Panginoon, huwag nawa ng itulot ng Diyos! Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Hesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip moy hindi sa Diyos kundi sa tao.

Sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nitoy ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang Anak ng Tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
29
2020
Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, martir
 
1st Reading Jeremias 1, 17-19
 
 

Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, Magpakatatag ka; humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias! Ang bawat isa sa lupaing ito ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.

 
 
Psalm Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17
 

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig,
hwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig;
tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid.
Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig.

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahat ng masasama, O Diyos, akoy ipaglaban,
sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Panginoon sa iyo ko inilagak ang pag-asa.
Maliit pang bata ako, sa iyoy may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akong inasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang;
kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw.

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay,
maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan:
sapul pa sa pagkabata akoy iyong tinuruan,
hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan.

Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan.

 
 
Gospel Marcos 6, 17-29
 
 
Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaing itoy asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kayat si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang itoy taong matuwid at banal, kayat ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito.

Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kayat sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, Ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko poy ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
28
2020
Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
 
1st Reading Paggunita kay San Agustin, obispo at pantas ng Simabahan
 
 

Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag kundi upang mangaral ng Mabuting Balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus.

Sa mga napapahamak ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan; ngunit sa atin na mga inililigtas, itoy kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, Sisirain ko ang karunungan ng marurunong, at pawawalang-kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga eskriba, ng mahuhusay na dibatista sa daigdig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan.

Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siyay makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanyay iligtas sa pamamagitan ng Mabuting Balita na aming ipinangangaral ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Judioy humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namiy si Kristong ipinako sa krus-isang katitisuran sa mga Judio at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Judio at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao.

 
 
Psalm Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11
 

Salmo 32, 1-2. 4-5. 10ab-11

Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
Kayong masunuriy magpuri sa kanya!
Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpat awit ay saliwan.

Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos.

Panginooy tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundoy laganap.

Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos.

Ang binabalangkas niyong mga bansa,
kanyang nababagot winawalang-bisa.
Ngunit ang mga panukala ng Diyos,
ay mamamalagit walang pagkatapos.

Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos.

 
 
Gospel Mateo 25, 1-13
 
 
Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos: may sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isay may dalang ilawan. Ang lima sa kanilay hangal at ang limay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ang kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalinoy nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kayat inantok silang lahat at nakatulog.

Ngunit nang hatinggabi nay may sumigaw: Narito na ang lalaking ikakasal! Salubungin ninyo! Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan, e! Baka hindi magkasiya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pay pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kayat lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at ipininid ang pinto.

Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami! sigaw nila. Ngunit tumugon siya, Sinasabi ko sa inyo: hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
27
2020
Paggunita kay Santa Monica
 
1st Reading 1 Corinto 1, 1-9
 
 

Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Hesus, at mula sa ating kapatid na Sostenes 

Sa simbahang nasa Corinto sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Hesus kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako, na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.

Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayoy umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espirituwal, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayoy aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayoy makipag-isa sa kanyang Anak na si Hesukristong ating Panginoon.

 
 
Psalm Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7
 

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Pupurihin kot pasasalamatan ang Diyos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siyay purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan,
ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita,
at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga.

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita;
sa lahat ng taoy aking sasabihing ikaw ay dakila.
Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan,
aawitin nila ang kabutihan mot iyong kabaitan.

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

 
 
Gospel Mateo 24, 42-51
 
 
Aleluya! Aleluya!
Lagi tayong magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siyay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan.

Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon, kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayun sa pagbabalik ng kanyang panginoon! Sinasabi ko sa inyo: pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin ninya sa sarili, Matatagalan pa bago magbalik ang aking panginoon, at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon, at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
26
2020
Miyerkules ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 2 Tesalonica 3, 6-10. 16-18
 
 

Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kamiy nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong kundi upang kayoy bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo: Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa.

Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon.

Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito: Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat.

Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo.

 
 
Psalm Salmo 127, 1-2. 4-5
 

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Dyos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligayat uunlad ang kanyang buhay.

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Dyos.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Dyos.

 
 
Gospel Mateo 23, 27-32
 
 
Aleluya! Aleluya!
Lubos na magtatamasa
ng pag-ibig ng Dyos Ama
ang sumunod sa Anak nya.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ang katulad ninyoy mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo! Sa paningin ng taoy mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punung-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan.

Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay nang matuwid. At sinasabi ninyo, Kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyo iyan, inaamin ninyong kayoy mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta! Sige! Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno!

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
25
2020
Martes ng Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading 2 Tesalonica 2, 1-3a. 14-17
 
 

Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang Araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang itoy hula o pahayag, o kayay sulat na galing sa amin o sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman.

Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Mabuting Balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat.

Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti.

 
 
Psalm Salmo 95, 10. 11-12a. 12b-13
 

Panginooy paririto upang hatulan nya tayo.

Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin,
Sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain;
sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin.

Panginooy paririto upang hatulan nya tayo.

Lupat langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,
lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.
Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumisigaw.

Panginooy paririto upang hatulan nya tayo.

Pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan.
Ang Poon ay pupurihin, pagkat siya ay daratal,
paririto sa daigdig, upang lahat ay hatulan.
Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay.

Panginooy paririto upang hatulan nya tayo.

 
 
Gospel Mateo 23, 23-26
 
 
Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng Dyos,
ganap nitong natatalos
tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahahalagang araw sa Kautusan: ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay! Sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo!

Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan ngunit ang loob nitoy puno ng mga nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na Pariseo! Linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito!

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
24
2020
Kapistahan ni Apostol San Bartolome
 
1st Reading Pahayag 21, 9b-14
 
 

Wika ng anghel sa kain, Halika, at ipakikita ko sa iyo ang Babaing makakaisang-dibdib ng Kordero. Nilukuban ako ng Espiritu, at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ng Jerusalem, ang Banal ng Lungsod, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos; kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nitoy makapal at mataas at may labindalawang pinto, bawat isay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng labindalawang lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig: tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may labindalawang saligang-bato at nakasulat dito ang pangalan ng labindalawang apostol ng Kordero.

 
 
Psalm Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18
 

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin kat pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dahila ang yong kaharian,
at ibababalitang tunay kang dakilat makapangyarihan.

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadikalaan ng paghahari mo.
Ang paghahari moy sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siyay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao
sa sinumang taong pagtawag sa kanyay tapat at totoo.

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

 
 
Gospel Juan 1, 45-51
 
 
Aleluya! Aleluya!
Guro, Anak na Butihin
ng Diyos Amang masintahin,
ikay hari ng Israel.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael, at sinabi rito, Natagpuan namin si Hesus na taga-Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa Kautusan, at gayun din ng mga propeta. May nagmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, Halikat tingnan mo.

Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Hesus, Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita; siyay hindi magdaraya! Tinanong siya ni Natanael, Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Hesus, Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabi, kayo po ang Anak ng Diyos! Kayo ang Hari ng Israel! wika ni Natanael. Sinabi ni Hesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito! At sinabi niya sa lahat, Tandaan ninyo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
23
2020
Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading Isaias 22, 19-23
 
 

Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo:
Aalisin kita sa iyong katungkulan,
at palalayasin sa iyong kinalalagyan.
Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod,
si Eliaquim na anak ni Helcias.
Siya ang pagsusuutin ko ng iyong buong kasuotan,
ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan,
siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda.
Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David;
ang kanyang buksay walang makapagsasara
at walang makapagbubukas ng ipininid niya.
Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda
itatayo ko nang matibay sa isang matatag na lugar
at siyay magiging marangal na luklukan
para sa sambahayan ng kanyang ama.

 
 
2nd Reading Roma 11, 33-36
 
 

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos! Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan! Gaya ng nasusulat:

Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon,
O sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos
para siya namay gantimpalaan?

Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.

 
 
Psalm Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 6 at 8bk
 

Pag-ibig moy di kukupas, gawain moy magaganap.

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyulo at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang yong ngalan.

Pag-ibig moy di kukupas, gawain moy magaganap.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.

Pag-ibig moy di kukupas, gawain moy magaganap.

Dakila man ang Poong Dyos, mahal din niya ang mahirap
kumubli may kita niya yaong hambog at pasikat.
Ang dahilan nito. Poon, pag-ibig moy di kukupas.
at ang mga sinimulang gawain moy magaganap.

Pag-ibig moy di kukupas, gawain moy magaganap.

 
 
Gospel Mateo 16, 13-20
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Pedro, ang saligan
ng aking simbahang banal
na daig ang kamatayan.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa luapin ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Hesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang itoy hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kaninuman na siya ang Kristo.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
22
2020
Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria
 
1st Reading Ezekiel 43, 1-7a
 
 

Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon, nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel, parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa Ilog Kebar. Akoy sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng Espiritu at ipinasok sa patyo sa loob. Nakita kong ang buong temploy punung-puno ng kaningningan ng Panginoon.

Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, Tao, ito ang aking trono, at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel.

 
 
Psalm Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
 

Sa atiy mananatili paglingap ng Poon lagi.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod nyay magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niyay kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Sa atiy mananatili paglingap ng Poon lagi.

Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap.
Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas.

Sa atiy mananatili paglingap ng Poon lagi.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupaiy bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahariy pawang katarungan,
magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan.

Sa atiy mananatili paglingap ng Poon lagi.

 
 
Gospel Mateo 23, 1-12
 
 
Aleluya! Aleluya!
Tayoy may iisang Ama,
at guro natiy iisa:
Si Kristo na Anak niya.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyong, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanang ng Kautusan ni Moises. Kayat gawin ninyo ang itinuturo nila at sndin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyo tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao; ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang-tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nilay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nilay pagpugayan sila sa mga liwasang-bayan, at tawaging guro. Ngunit kayo huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong Guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyo tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Tagapagturo, ang Mesias. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpakakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
21
2020
Paggunita kay Papa San Pio X
 
1st Reading Ezekiel 37, 1-14
 
 

Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyung-tuyo na. Tinanong niya ako, Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?

Sumagot ako, Kayo po lamang ang nakaaalam, Panginoon?

Sinabi niya sa akin, Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo: Mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang Salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya: Bibigyan ko kayo ng hininga at kayoy mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayoy mabubuhay. Sa gayun, makikilala nilang ako ang Panginoon.

Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin. Nang akoy nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong, at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong silay nagkaroon ng litid at laman; nabalot sila ng balat ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko: Hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang silay mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, silay ubod ng dami, parang isang malaking hukbo.

Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, Tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinababayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayoy mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayun, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin.

 
 
Psalm Salmo 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
 

Panginooy papurihan sa pag-ibig nya kailanman.

Ang mga naligtas,
tinubos ng Diyos, bayaang magpuri,
yamang nangaligtas sa tulong ng Poon,
sa sariling bayan,
sila ay tinipot pinagsama-sama,
silangat kanluran,
timog at hilaga, ay doon kinuha.

Panginooy papurihan sa pag-ibig nya kailanman.

Mayrong naglumagak
sa ilang na dako, at doon nanahan,
sapagkat sa lungsod
ay wala nang lugar silang matirahan.
Wala nang makain
kayat nangagutom, nauhaw na lubha,
ang katawan nila
ay naging lupaypay, labis na nanghina.

Panginooy papurihan sa pag-ibig nya kailanman.

Nang silay magipit,
sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag,
at dininig naman
sa gipit na lagay, silay iniligtas.
Inialis sila
sa lugar na iyon at pinatnubayan,
tuwirang dinala
sa payapang lungsod at doon tumahan.

Panginooy papurihan sa pag-ibig nya kailanman.

Kaya dapat namang
sa Panginoong Diyos ay magpasalamat,
dahil sa pag-ibig
at kahanga-hanga niyang pagliligtas.
Yaong nauuhaw
ay pinaiinom upang masiyahan,
ang nangagugutom
ay pawang binubusog sa mabuting bagay.

Panginooy papurihan sa pag-ibig nya kailanman.

 
 
Gospel Mateo 22, 34-40
 
 
Aleluya! Aleluya!
Panginoon, ituro mo
na yong landas ay sundin ko
sa pagtahak sa totoo.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, nagtipun-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Hesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa Kautusan, ang nagtanong kay Hesus upang subukin ito: Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa Kautusan? Sumagot si Hesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, at nang buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa: Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong Kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
20
2020
Paggunita kay San Bernardo, Abad at Pantas ng Simbahan
 
1st Reading Ezekiel 36, 23-28
 
 

Ito ang sinasabi ng Panginoon: Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa ibat ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayoy luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga diyus-diyusan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos.

 
 
Psalm Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19
 

Kayoy aking wiwisikan upang salay mahugasan.

Isang pusong tapat sa akiy likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapay hwag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Kayoy aking wiwisikan upang salay mahugasan.

Ang galak na dulot ng yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
sa iyo lumapit ang makasalanan.

Kayoy aking wiwisikan upang salay mahugasan.

Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbabat pusong mapagtapat.

Kayoy aking wiwisikan upang salay mahugasan.

 
 
Gospel Mateo 22, 1-14
 
 
Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Hesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan, Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging: napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging! Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad; ang isay sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay-taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kayat pumunta kayo sa mga lansangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasamat mabubuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan.

Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kayat sinabi ng hari sa mga katulong, Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
19
2020
Miyerkules ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Ezekiel 34, 1-11
 
 

Sinabi sa akin ng Panginoon: Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko: Nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga maysakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Silay nangangalat, at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang pastol. Ang mga tupa koy nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila.

Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi: Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa koy pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi: Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapakikinabangan ang mga ito.

Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa.

Ang Salita ng Diyos.

 
 
Psalm Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
 

Pastol koy Panginoong Dyos, hindi ako magdarahop.

Panginooy aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Akoy pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Pastol koy Panginoong Dyos, hindi ako magdarahop.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasiy doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyoy tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Pastol koy Panginoong Dyos, hindi ako magdarahop.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
itoy iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Pastol koy Panginoong Dyos, hindi ako magdarahop.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaakit tataglayin habang akoy nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Pastol koy Panginoong Dyos, hindi ako magdarahop.

 
 
Gospel Mateo 20, 1-16a
 
 
Aleluya! Aleluya!
Buhay ang Salita ng Diyos
Ganap nitong natatalos
Tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: lumabas nang umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, silay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayu-tayo lamang sa liwasang-bayan. Sinabi niya sa kanila, Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-iikalabindalawa ng tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon, at gayun din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siyay lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo tatayu-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho, e! sagot nila. At sinabi niya, Kung gayun, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan.

Pagtatakip-silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at silay upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula nang mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At ang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat isay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi bat nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo, at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli nang tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang-loob? Kayat ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
18
2020
Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Ezekiel 28, 1-10
 
 

Sinabi sa akin ng Panginoon: Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila: Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang diyos. Nakaluklok kang parang diyos sa gitna ng karagatan bagamat ang totooy hindi ka diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang diyos. Akala moy matalino ka pa kay Daniel. Akala moy alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mot kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyo ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon: Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na parang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan, papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito.

 
 
Psalm Deuteronomio 32, 26-27ab. 27kd-28. 30. 35kd-36ab
 

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Ipinasya ko nang silay lipulin
at pawiin sa alaala ng madla.
Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway
ay maghambog at sabihing:

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Kami ang lumupig sa kanila,
at hindi ang Diyos nila.
Mahina ang pang-unawa ng Israel
at silay maituturing na bansang mangmang.

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Paanong ang sanlibo ay matutugis ng isang tao
at mapipigilan ng dalawa ang sampunlibo?
Silay pinabayaan ng Diyos na Poon,
Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos.

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti,
hanggang sa silay humapay at mabuwal
pagkat ang wakas nila ay malapit na.
Ililigtas ng Poon ang kanyang bayan
siyay mahahabag sa mga maglilingkod sa Kanya.

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

 
 
Gospel Mateo 19, 23-30
 
 
Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay naging dukha
upang tayoy managana
sa bigay nyang pagpapala.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Sinasabi ko sa inyo: napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos! At sinasabi ko rin sa inyo: madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kayat naitanong nila. Kung gayun, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Hesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.

At nagsalita si Pedro, Tingnan po ninyo: iniwan namin ang lahat at kamiy sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Hesus, Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang Anak ng Tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa labindalawang trono upang hukuman ang labindalawang lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo, at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli, at maraming huli na magiging una.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
17
2020
Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Ezekiel 24, 15-24
 
 

Sinabi sa akin ng Panginoon: Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong-hininga ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad nang walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang taga-iyak.

Umaga nang akoy magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon.

Tinanong ako ng mga tao, Ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, Sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito: Ang aking Templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko, at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko: huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayun, makikilala ninyong ako ang Panginoon.'

 
 
Psalm Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21
 

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila,
ang Diyos na sa kanilay nagbigay-buhay.
Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa diyus-diyosan
kayat kanyang itinakwil,
sila na itinuring niyang mga anak.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Sinabi niya, Tatalikdan ko sila,
tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin,
pagkat silay isang lahing masama, mga anak na suwail.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos.
Ginalit nila ako dahil sa kanilang diyus-diyosan.
Kaya, paninibughuin ko rin sila at gagalitin,
sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

 
 
Gospel Mateo 19, 16-22
 
 
Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang mga dukha
na tanging Dyos na lumikha
ang pag-asa at adhika.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Hesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Hesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? tanong niya. Sumagot si Hesus, Huwag kang papatay; huwag kang mangangalunya; huwag kang magnanakaw; huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi; igalang mo ang iyong ama at ina; at, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sagot ni Hesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata, sapagkat siyay napakayaman.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
16
2020
Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading Isaias 56, 1. 6-7
 
 

Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
Ayon sa katarungan
at laging matuwid ang inyong gagawin.
Ang pagliligtas koy
di na magluluwat, ito ay darating,
itoy mahahayag sa inyong paningin.

Ito naman ang sabi ng Panginoon
sa mga dating dayuhan na ngayoy
kabilang sa kanyang bayan,
buong pusong naglilingkod sa kanya,
nangingilin sa Araw ng Pamamahinga;
at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan:
Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok.
Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking Templo.
Tatanggapin ko ang inyong mga handog,
at ang Templo koy tatawaging bahay-dalanginan ng lahat ng bansa.

 
 
2nd Reading Roma 11, 13-15. 29-32
 
 

Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Yamang akoy apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko, at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos ang pakakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanilay para na ring pagbibigay buhay sa patay.

Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Judio. Gayun din naman silay naging masuwayin ngayong kayoy kinahahabagan upang silay kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag.

 
 
Psalm Salmo 66, 2-3. 5. 6 at 8
 

Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

O Diyos, pagpalain kamit kahabagan,
kami Panginooy iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang iyong kalooban at ang pagliligtas.

Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Naway purihin ka ng mga nilikha,
pagkat matuwid kang humatol sa madla;
ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Purihin ka nawa ng lahat ng tao,
purihin ka nila sa lahat ng dako.
Ang lahat sa amiy iyong pinagpala,
naway igalang ka ng lahat ng bansa.

Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

 
 
Gospel Mateo 15, 21-28
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos;
sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Caneneang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Hesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kaniya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siyay nag-iingay at susunud-sunod sa atin. Sumagot si Hesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Hesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon. Kayat sinabi sa kanya ni Hesus, Napakalaki ng iyong pananalig! Mangyayari ang hinihiling mo. At noon diy gumaling ang kanyang anak.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
15
2020
Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria
 
1st Reading Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
 
 

Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan.

Kasunod nitoy lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niyay may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kayat napasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

Isa pang tanda ang lumitaw sa langit: isang pulang dragon na napakalaki. Itoy may pitong ulo at smapung sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling itoy isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan!

 
 
2nd Reading 1 Corinto 15, 20-27
 
 

Mga kapatid, si Kristoy muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayun din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ngunit ang bawat isay sa kanya-kanyang takdang panahon: Si Kristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan; at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristoy dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng Kasulatan: Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos.

 
 
Psalm Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16
 

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda.

Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna,
palamutiy gintong lantay sa damit na suot niya.

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda.

O kabiyak nitong hari, ang payo kaoy ulinigin;
ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin.

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda.

Sa taglay mong kagandahan ang hari ang paibigin;
siyay iyong Panginoon, marapat na iyong sundin.

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda.

Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak
na pumaasok sa palasyo at sa hari ay humarap.

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gintot ganda.

 
 
Gospel Lucas 1, 39-56
 
 
Aleluya! Aleluya!
Mga Anghel ay masaya
nang iakyat si Maria
sa langit na maligaya.
Aleluya! Aleluya!

 

Si Mariay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!

At sinabi ni Maria,
Ang puso koy nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, akoy tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan 
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng salit saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
at itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!

Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
14
2020
Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir
 
1st Reading Ezekiel 16, 59-63
 
 

Ito ang ipinasasabi ng Panginoon: Ilalapat ko sa inyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa inyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin, hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalaala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Silay isasama ko sa iyo bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan.

 
 
Psalm Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6
 

Galit ng Dyos ay naparam, pinatawad nya ang tanan.

Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig
sa batis ng kaligtasan.

Galit ng Dyos ay naparam, pinatawad nya ang tanan.

Magpasalamat kayo sa Poon
Siya ang inyong tawagan;
Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa.
Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan.

Galit ng Dyos ay naparam, pinatawad nya ang tanan.

Umawit kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang Banal ng Israel.

Galit ng Dyos ay naparam, pinatawad nya ang tanan.

 
 
Gospel Mateo 19, 3-12
 
 
Aleluya! Aleluya!
Tanggapin nyo ang salita
na di sa tao nagmula
kundi sa Dyos na dakila.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, may mga Pariseong lumapit kay Hesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito: Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Hesus, Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng Maykapal, lalaki at babae? At sinabi, Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang amat ina, at magsasama sila ng kanyang asawa; at silay magiging isa. Kayat hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Hesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayun sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo: sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid, at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaing hiniwalayan ay nangangalunya rin.

Sinabi ng mga alagad, Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Hesus, Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may ibat ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa: ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan; ang iba, dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila; mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
13
2020
Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Ezekiel 12, 1-12
 
 

Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila ngunit hindi nakakikita at mga taingang hindi nakaririnig pagkat silay mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan nang nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong dala-dalahan nang nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong dala-dalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain pag-alis mo pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita.

At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang akin mga dala-dalahan.

Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, hindi bat itinanong sa iyo ng mapaghimagsik na mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na ipinasasabi ko: Ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ang pinakababala sa gagawin sa kanila: Itatapon sila, at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang dala-dalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupaing iiwan niya.

 
 
Psalm Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62
 

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

Ngunit silay naghimagsik sa Kataas-taasang Diyos,
hindi nila iginalang ang kanyang mga utos;
katulad ng nuno nila silay kusang tumalikod,
nagtaksil na wariy panang lumipad nang walang taros.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

Nanibugho itong Diyos, sa kanila ay nagalit,
nang makita ang dambana ng larawang iniukit.
Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid,
itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

Sagisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan,
binayaan na mahulog at makuha ng kaaway.
Nagalit sa kanyang bayat ibinigay sa kaaway,
kaya naman ang marami sa kanila ay namatay.

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Dyos.

 
 
Gospel Mateo 18, 21 19, 1
 
 
Aleluya! Aleluya!
Poon, iyong pasikatin
kagandahan ng loobin
ng kabutihan mo sa min.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Hesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampungmilyong piso. Dahil sa siyay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: Magbayad ka ng utang mo! Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa itoy makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, silay labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kayat ipinatawag siya ng hari. Ikaw napakasama mo! sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siyay ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.

Pagkatapos sabihin ni Hesus ang mga bagay na ito, siyay umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng Ilog Jordan.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
12
2020
Miyerkules ng Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Ezekiel 9, 1-7; 10, 18-22
 
 

Sumisigaw ang Panginoon, Halikayo, mga itinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintunan sa hilaga ay pumasok ang anim na taong tigi-tig-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot ng kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso.

Noon, ang kaningningan ng Panginoon ay lumagay sa itaas ng kerubin sa may pagpasok ng Templo. Tinawag niya ang lalaking nakadamit ng kayong lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, Libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tanda sa noo ang lahat ng nagdalamhati dahil sa mga kasuklam-suklam na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig kong sinabi niya, Sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga tagaroon. Huwag kayong magtitira maliban sa mga may tanda sa noo. Patayin ninyong lahat ang mga tagaroon: matanda, binata, dalaga, babae at bata. Umpisahan ninyo sa santwaryo. Inuna nga nilang patayin ang matatanda ng bayan sa harap ng bahay. Sinabi niya sa kanila, Parumihin ninyo ang Templo at punuin ninyo ng bangkay ang patyo. Lakad na kayo! Lumakad sila at pumatay nang pumatay sa lungsod.

Ang kaningningan ng Panginoon ay umalis sa may pagpasok ng Templo at lumagay sa may ulunan ng kerubin. Lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong, at tumigil sa may pintuan ng Templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaningningan ng Diyos ng Israel.

Ang mga ito ay siya ring apat na nilalang na nakita ko sa may Ilog Kebar at nalaman kong silay mga kerubin. Silay tig-aapat ng mukha at tig-aapat din ng pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Ang mukha nilay tulad din nang makita ko sila sa may Ilog Kebar. Kung saan gumawi yaong isa ay doon din yaong iba.

 
 
Psalm Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6
 

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Dyos.

Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayot magpakailanman.

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Dyos.

Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay.
Siyay naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Dyos.

Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siyay tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.

Laganap sa sansinukob ang kadakilaan ng Dyos.

 
 
Gospel Mateo 18, 15-20
 
 
Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kayat napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin nang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagasasama ninyo magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang Hentil o isang publikano.

Sinasabi ko sa inyo: anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.

Sinasabi ko pa rin sa inyo: kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
11
2020
Paggunita kay Santa Clara
 
1st Reading Ezekiel 2, 8 3, 4
 
 

Ito ang sinasabi ng Panginoon, Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka. Kanin mo ito. Nang akoy tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati, at sumpa.

Sinabi pa sa akin, Kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel.

Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, Kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa koy parang pulot-pukyutan.

Sinabi niya sa akin, Tao, pumunta ka sa sambayanang Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo.

 
 
Psalm Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131
 

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa min.

Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan
higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa min.

Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw,
siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa min.

Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa min.

O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay,
matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa min.

Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan,
na matamo yaong aking minimithing kautusan.

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa min.

 
 
Gospel Mateo 18, 1-5. 10. 12-14
 
 
Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
Dalhin nyo ang aking pasan
Kaamuan koy tularan.
Aleluya! Aleluya!

 

Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama.

Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may sandaang tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang siyamnaput siyam na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo: kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siyamnaput siyam na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
10
2020
Kapistahan ni San Lorenzo, diyakono at martir
 
1st Reading 2 Corinto 9, 6-10
 
 

Mga kapatid, tandaan ninyo ito: ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isay dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng Kasulatan:

Siyay namudmod sa mga dukha;
walang hanggan ang kanyang kabutihan.

Ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga nang sagana ang inyong kabutihang loob.

 
 
Psalm Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9
 

Ang taong tunay na matwid ay mahabagit mabait.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipiy magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Ang taong tunay na matwid ay mahabagit mabait.

Ang mapagpautang nagiging mapalad,
kung sa hanapbuhay siyay laging tapat.
Hindi mabibigo ang taong matuwid,
di malilimutan kahit isang saglit.

Ang taong tunay na matwid ay mahabagit mabait.

Anumang balitay hindi siya takot,
matatag ang pusot may tiwala sa Diyos.
Wala siyang takot hindi nangangamba,
alam na babagsak ang kaaway niya.

Ang taong tunay na matwid ay mahabagit mabait.

Mabait na lubha, lalo sa mahirap,
ang pagiging matwid ay di nagwawakas.
Buong karangalan siyang itataas.

Ang taong tunay na matwid ay mahabagit mabait.

 
 
Gospel Juan 12, 24-26
 
 
Aleluya! Aleluya!
Kapag si Kristoy sinundan
liwanag nyay makakamtan
para mabuhay kailanman.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: Tandaan ninyo: malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, itoy mamumunga nang marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saanman ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
09
2020
Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading 1 Hari 19, 9a. 11-13a
 
 

Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang anu-anoy nagsalita sa kanya ang Panginoon: Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nitoy dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurug-durog ang mga bato sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig.

Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib.

 
 
2nd Reading Roma 9, 1-5
 
 

Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko; hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo: matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, anupat mamatamisin kong akoy sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Silay mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siyay kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos; sa kanila rin ibinigay ang Kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Silay nagmula sa mga patriyarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siyay maging tao, Diyos na Kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman! Amen.

 
 
Psalm Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14
 

Pag-ibig moy ipakita, iligtas kami sa dusa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod nyay magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niyay kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Pag-ibig moy ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap.
Sa balat ng lupay pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas.

Pag-ibig moy ipakita, iligtas kami sa dusa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupaiy bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahariy pawang katarungan,
magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan.

Pag-ibig moy ipakita, iligtas kami sa dusa.

 
 
Gospel Mateo 14, 22-33
 
 
Aleluya! Aleluya!
Poon, ikaw ang pag-asa,
ang Salita moy ligaya,
pag-asa ko sa tuwina.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinakasakay ni Hesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpol ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw nay sumunod sa kanila si Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot; si Hesus ito! At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika. Kayat lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Hesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siyay natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon! sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hesus. Napakaliit ng iyong pananalig! sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang Anak ng Diyos! sabi nila.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
08
2020
Paggunita kay Santo Domingo, pari
 
1st Reading Habacuc 1, 12 2, 4
 
 

Hindi bat ikaw ay walang hanggan?
O Panginoon, Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan.
Itinalaga mo ang mga taga-Babilonia, upang kamiy parusahan
O Batong matibay, inilagay mo sila upang kamiy pahirapan.
Ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan.
Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan.
Bakit mo pinapayagan ang mga taksil?
Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila?
Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat,
Gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa kanila.
Iniaahon sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit,
hinuhuli ng lambat, at pinagsasama-sama;
pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya.
Kayat nag-aalay siya ng mga handog maging sa kanyang lambat at sinusuob niya ito ng mabangong kamanyang;
Sapagkat dahil ditoy nakapamumuhay siyang maginhawa,
at laging masagana ang kanyang pagkain.
Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak
at walang awang papatay habang panahon?
Akoy tatayo upang magbantay, at lalagay ako sa ibabaw ng kuta,
upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin,
at kung ano ang isasagot niya aking daing.
At ito ang tugon ng Panginoon:
Isulat mo ang pangitain;
isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat.
Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain;
mabilis na dumarating ang wakas hindi ito maliliban.
Ngunit tiyak na magaganap, kung ito may nagtatagal.
Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan,
ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan.

 
 
Psalm Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13
 

Tanang sa yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Dapat kilalaning Haring walang hanggan itong Panginoon,
kanyang itinatag yaong kaniyang trono, upang doon humatol.
Ang pamamahala niya sa daigdig, pawang naaayon
sa makatarungan niyang pagpapasiya, bilang isang hukom.

Tanang sa yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Ikaw, O Poon, ang tagapagtanggol ng api-apihan
sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay;
lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan,
sapagkat wala pang dumulog sa iyo na yong tinanggihan.

Tanang sa yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Suubin ng awit ng hari sa Sion ang Diyos na Dakila,
ang ginawa niyay ating ipagbunyi sa lahat ng bansa;
ang nahihirapay hindi nawawaglit sa kanyang gunita,
at ang nagpahirap sa kaawa-aaway kanyang sinusumpa.

Tanang sa yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

 
 
Gospel Mateo 17, 14-20
 
 
Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Hesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki! Siya poy himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kayay mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Hesus, Lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo! Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata! Pinagwikaan ni Hesus ang demonyo at lumabas ito, at ang batay gumaling agad.

Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Hesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo: kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka roon! at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
07
2020
Biyernes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Nahum 2, 1. 3; 3, 1 3. 6-7
 
 

Masdan mot dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita, at magpapahayag ng kapayapaan! Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Juda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siyay ganap nang naparam.

Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel. Sapagkat hinuburan sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan.

Kawawa ka, lungsod na mamamatay-tao,
bayang sinungaling at mangangamkam; walang katapat sa sama!
Lumalagapak ang mga latigo,
Rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo!
Humahaginit ang mga karwahe.
Sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak,
Kumikislap ang dulo ng sibat; di mabilang ang patay.
Naghambalang ang mga bangkay,
natitisod ng nagdaraan.
Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak, at iismiran.
Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo.
Sasabihin nila, Hayan ang Ninive!
Sino ang tatangis sa kanya?
At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya?

 
 
Psalm Deuteronomio 32, 35kd-36ab. 39abkd. 41
 

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti,
hanggang sa silay humapay at mabuwal
pagkat ang wakas nila ay malapit na.
Ililigtas ng Poon ang kanyang bayan
siyay mahahabag sa mga maglilingkod sa Kanya.

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Malalaman ngayong ako ay ako nga,
at maliban sa akin, wala nang Diyos.
Akoy pumapatay at maaaring bumuhay,
napapagaling ko ang aking sinusugatan.

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Ihahasa ko itong aking tabak
at ang katarungay aking igagawad
ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway
at sisingilin ko ang sa akiy nagsusuklam.

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

 
 
Gospel Mateo 16, 24-28
 
 
Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait,
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nitoy ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang Anak ng Tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo: may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang Anak ng Tao na pumaparito bilang Hari.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
06
2020
Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (A)
 
1st Reading Daniel 7, 9-10. 13-14
 
 

Habang akoy nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niyay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanyay isang milyon bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos, at di babawiin, at hindi mawawasak ang kanyang kaharian.

 
 
2nd Reading 2 Pedro 1, 16-19
 
 

Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, na puspos ng kapangyarihan, ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Itoy nangyari nang marinig ang tinig mula sa Dakilang Kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong Anak; siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kamiy kasama niya sa banal na bundok.

Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting itoy pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang Araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso.

 
 
Psalm Salmo 96, 1-2. 5-6. 9
 

Panginooy maghahari, lakas nyay mananatili.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Ang paligid niyay ulap na lipos ng kadiliman,
kaharian niyay tapat at salig sa katarungan.

Panginooy maghahari, lakas nyay mananatili.

Yaong mga kabundukay natutunaw, parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Panginooy maghahari, lakas nyay mananatili.

Ikaw, Poon, ay Dakila at hari ng buong lupa,
dakila ka sa alinmang mga diyos na ginawa.

Panginooy maghahari, lakas nyay mananatili.

 
 
Gospel Mateo 17, 1-9
 
 
Aleluya! Aleluya!
Sabi ng Dyos ay pakinggan
ang Anak nyang minamahal
na lubhang kinalulugdan.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, isinama ni Hesus si Pedro, at ang magkapatid na Santiago at Juan, at silay umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang silay naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus: nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Hesus. Kayat sinabi ni Pedro kay Hesus, Panginoon, mabuti pay dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula ritoy may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya! Ang mga alagad ay natakot nang gayun na lamang nang marinig nila ang tinig, at silay napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Hesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Hesus.

At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Hesus sa kanila, Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hanggat hindi muli nabubuhay ang Anak ng Tao.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
05
2020
Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Jeremias 31, 1-7
 
 

Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon: Sa araw na iyon, akoy magiging Diyos ng buong Israel; at magiging bayan ko sila.

Sinasabi pa ng Panginoon: Ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo; sa simula pay inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag ng Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta, at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria; magtatanim ang mga manananim, at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Efraim, Halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos.

Ang sabi ng Panginoon:
Umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob,
ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa;
magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel.

 
 
Psalm Jeremias 31. 10. 11-12ab. 13
 

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon,
at ipahayag ninyo sa malalayong lupain:
Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel,
ngunit silay muli kong titipunin at aalagaan,
gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa.

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob,
at pinalaya sa kapangyarihan ng
kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas.
Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa Bundok ng Sion,
tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon.

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga
makikigalak pati mga binatat matatanda;
ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa,
papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan.

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

 
 
Gospel Mateo 15, 21-28
 
 
Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Dyos sa bayan nya.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Caneneang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin! Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Hesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siyay nag-iingay at susunud-sunod sa atin. Sumagot si Hesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Hesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang panginoon. Kayat sinabi sa kanya ni Hesus, Napakalaki ng iyong pananalig! Mangyayari ang hinihiling mo. At noon diy gumaling ang kanyang anak.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
04
2020
Paggunita kay San Juan Maria Vianney
 
1st Reading Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22
 
 

Kinausap ng Panginoon si Jeremias at ito ang sinabi: Isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo.

Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan:
Wala nang lunas ang iyong sakit, mabigat ang pinsalang dinanas mo.
Walang kagamutan sa iyong sugat; wala ka nang pag-asang gumaling pa.
Nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo; wala na silang malasakit sa iyo.
Ikay hinampas ko, gaya ng pagsalakay ng isang kaaway, buong lupit kitang pinarusahan;
sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.
Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit;
wala nang lunas ang sugat mo.
Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan.
Sinabi pa rin ng Panginoon:
Muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob.
Pagpapalain ko ang bawat angkan niya.
Bawat lungsod na winasak ay muling itatayo,
at ititindig ang bawat gusali.
Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa.
Silay aking pararamihin; pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila.
Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan,
at silay magiging matatag sa harapan ko.
Parurusahan ko ang lahat ng mang-aapi sa kanila.
Aanyayahan ko siya kayat siya namay lalapit sa akin,
sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin.
Kaya nga, silay magiging aking bayan,
at ako ang magiging kanilang Diyos.

 
 
Psalm Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23
 

Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
Maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
Ikay mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
Di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag.

Itoy matititik upang matunghayan,
Ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
Ang lahat sa lupay iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtatanghuyan
Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
Upang palayain sa hirap na taglay.

Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag.

At ang mga anak ng yong mga lingkod,
mamumuhay namang panatag ang loob;
magiging matatag ang kanilang angkan,
sa pag-iingat mo, sila ay tatagal.
Anupat ang iyong ngalay mahahayag,
sa Sion, O Poon, ikay ibabansag;
pag ang mga bansa ay nagsasama-sama
sa banal na lungsod upang magsisamba.

Panginooy mahahayag kapag Sion ay natatag.

 
 
Gospel Mateo 14, 22-36
 
 
Aleluya! Aleluya!
Guro, Anak na butihin
ng Dyos Amang masintahin,
Ikay Hari ng Israel.
Aleluya! Aleluya!

Aleluya! Aleluya!
Guro, Anak na butihin
ng Dyos Amang masintahin,
Ikay Hari ng Israel.
Aleluya! Aleluya!

 

Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Hesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw nay sumunod sa kanila si Heus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot; si Hesus ito! At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika. Kayat lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Hesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siyay natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon! sigaw niya. Agad siyang inabot ni Hesus. Napakaliit ng iyong pananalig! sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang Anak ng Diyos! sabi nila.

Tumawid sila ng lawa, at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Hesus ng mga tagaroon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Hesus kayat dinala nila sa kanya ang lahat ng maysakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga maysakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuutan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling.

o kaya:
Mateo 15, 1-2. 10-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang ilang Pariseo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, Bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos!

Pinalapit ni Hesus ang mga tao at kanyang sinabi, Makinig kayong lahat, at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos.

Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, Alam ninyo, nagdamdam po ang mga Pariseo sa sinabi ninyo! Sumagot siya, Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Silay mga bulag na taga-akay; at kapag buag ang umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
03
2020
Lunes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Jeremias 28, 1-17
 
 

Nang taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ikaapat na taon ng paghahari ni Sedequias sa Juda, si Jeremias ay kinausap ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gabaon. Sila nooy nasa patyo ng Templo. Sa harapan ng mga saserdote at ng mga tao, ang sabi ni Ananias: Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel: Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari sa Babilonia. Sa loob ng dalawang taon ay ibabalik ko sa Templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nabucodnosor at dinala sa Babilonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, anak ni Haring Joaquiam ng Juda, at ang lahat ng bihag na taga-Juda na dinala sa Babilonia; aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Babilonia.

Sinabi naman ni Propeta Jeremias kay Propeta Ananias nang naririnig ng mga saserdote at lahat ng naroon sa patyo ng Templo, Amen! Ganyan nga sana ang gawin ng Panginoon! Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo. Mapabalik sana rito mula sa Babilonia ang lahat ng kagamitan ng Templo, at ang lahat ng dinala roong bihag! Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, taggutom at salot sa maraming bansa at tanyag na mga kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na iiral ang kapayapaan, saka lamang natin malalamang ang Panginoon nga ang nagsugo sa kanya.

Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Ananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroroon: Sinasabi ng Panginoong na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nabucodnosor sa lahat ng bansa, at itoy gagawin niya sa loob ng dalawang taon. At umalis si Propeta Jeremias.

Pagkalipas ng kaunting panahon mula nang baliin ni Propeta Ananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ng Panginoon si Jeremias: Pumunta ka kay Ananias at sabihin mo: Nawasak mo nga ang pamatok na kahoy ngunit papalitan ko ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok sa bakal ang lahat ng bansang ito upang silay maglingkod kay Nabucodnosor, at magkakagayon nga; siyay paglilingkuran nila, sapagkat ipinailalim ko sa kanya pati ang mga hayop sa parang. At sinabi pa ni Propeta Jeremias, Ananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, at pinapaniwala mo sa isang kabulaanan ang mga taong ito. Kayat ang sabi ng Panginoon: Ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban sa Panginoon!

At nang ikapitong buwan nga ng taong iyon, si Propeta Ananias ay namatay.

 
 
Psalm Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102
 

Poon, ituro mo sa kin ang utos mo upang sundin.

Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan,
pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral.

Poon, ituro mo sa kin ang utos mo upang sundin.

Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita,
yamang sa yong kahatulan lubos akong may tiwala.

Poon, ituro mo sa kin ang utos mo upang sundin.

Sa akin ay magsilapit ang sa iyo ay may takot,
maging yaong mga tao na alam ang iyong utos.

Poon, ituro mo sa kin ang utos mo upang sundin.

Sanay lubos kong masunod ang buo mong kautusan,
upang hindi mapahiyat tamuhin ko ang tagumpay.

Poon, ituro mo sa kin ang utos mo upang sundin.

Nag-aabang ang masama, upang ako ay mapatay,
ngunit akoy magbubulay sa bigay mong kautusan.

Poon, ituro mo sa kin ang utos mo upang sundin.

Hindi ako nagpabaya sa utos mo at tuntunin,
pagkat ikaw ang guro ko na nagturo ng aralin.

Poon, ituro mo sa kin ang utos mo upang sundin.

 
 
Gospel Mateo 14, 13-21
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siyay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, silay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon nay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Hesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya, Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at silay nakapuno ng labindalawang bakol ng pira-pirasong tinapay. May limang libong lalaki ang lumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
02
2020
Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading Isaias 55, 1-3
 
 

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Narito ang tubig, mga nauuhaw.
Ang mga walang salapi ay
kumuha rito at bumili ng pagkain,
halikayo at bumili ng alak at gatas,
Bumili kayo, ngunit walang bayad.
Bakit ginugugol ang salapi
sa mga bagay na hindi nakabubusog?
Bakit inuubos ang pera
sa mga bagay na walang halaga?
Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko
at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain.
Pumarito kayo,
kayo ay lumapit at akoy pakinggan,
makinig sa akin nang kayoy mabuhay;
akoy may gagawing walang hanggang tipan,
at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang
ipinangako ko kay David.

 
 
2nd Reading Roma 8, 35. 37-39
 
 

Mga kapatid:
Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Hindi! Ang lahat ng itoy kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

 
 
Psalm Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18
 

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Ang Panginoong Dyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag,
banayad magalit, ang pag-ibig niyay hindi kumukupas.
Siya ay mabuti at kahit kaninoy hindi nagtatangi;
sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi.

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay
Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan.
Binibigyan sila nang sapat na sapat, hindi nagkululang;
anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay.

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa;
kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa.
Siyay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao
sa sinumang taong pagtawag sa kanyay tapat at totoo.

Pinakakain mong tunay kaming lahat, O Maykapal.

 
 
Gospel Mateo 14, 13-21
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal
na pagkaing kanyang bigay.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, nang marinig ni Hesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siyay sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, silay lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila.

Nang dapit-hapon nay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Hesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis, at silay nakapuno ng labindalawang bakol ng hati-hating tinapay. May limanlibong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
AUG
01
2020
Paggunita kay San Alfonso Maria ng Liguori, obispo at pantas ng simbahan
 
1st Reading Jeremias 26, 11-16. 24
 
 

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, Dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo.

Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, Sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa Templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayun, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo; maari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan: pag akoy pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan; itoy magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito.

Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, Hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon.

Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahicam, anak ni Safan, kayat hindi siya napatay ng mga tao.

 
 
Psalm Salmo 69, 15-16. 30-31. 33-34
 

Poon, akoy iyong dinggin sa panahong yong ibigin.

Iligtas mo ako, ako ay sagipin,
sa putik na itot tubig na malalim;
sa mga kaaway, akoy iligtas din.
Hwag mong tulutang ako ay maanod,
dalhin sa malalim at baka malunod;
hahantong sa libing ako pagkatapos.

Poon, akoy iyong dinggin sa panahong yong ibigin.

Naghihirap akot mahapdi ang sugat,
O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas.
Pupurihin ang Diyos, aking aawitan,
dadakilain kot pasasalamatan.

Poon, akoy iyong dinggin sa panahong yong ibigin.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
lingkod na bilanggoy di nalilimutan.

Poon, akoy iyong dinggin sa panahong yong ibigin.

 
 
Gospel Mateo 14, 1-12
 
 
Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait,
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Hesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, Siyay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala!

Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan ngunit natatakot siya sa mga Judio, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista.

Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kayat isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, Ibigay po ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyong sa dalaga. Kayat pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga; dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Hesus.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
31
2020
Paggunita kay San Ignacio ng Loyola
 
1st Reading Jeremias 26, 1-9
 
 

Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Joaquim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon: Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Juda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling silay makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayan, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila.

Sasabihin mo sa kanila, Sinasabi ng Panginoon: Kung hindi kayo makikinig sa akin, at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo, at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong itoy itutulad ko sa Silo, at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw.

Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa Templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay! Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa Silo ang Templong ito, mawawasak ang lungsod, at walang matitirang sinuman? At siyay pinaligiran ng mga tao.

 
 
Psalm Salmo 69, 5. 8-10. 14
 

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Ang nangamumuhi nang walang dahilan,
higit na marami sa buhok kong taglay;
daming sinungaling na nagpaparatang,
ang hangad sa akin ako ay mapatay;
ang pag-aari kong di naman ninakaw,
nais nilang kunit dapat daw ibigay.

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Dahilan sa iyo, akoy inaglahi,
napahiyang lubos sa pagkaunsiyami.
Sa mga kapatid parang akoy iba,
kasambahay ko nay di ako kilala.
Ang pagmamahal ko sa banal mong templo,
mitinding-matindi sa kalooban ko;
sa akin bumagsak, paghamak sa iyo.

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

At sa ganang akin, akoy dadalangin
sa iyo, O Poon, sanay iyong dinggin
sa mga panahon na iyong ibigin;
dahil sa dakilang pag-ibig sa akin,
ang iyong pangakong pagtubos ay sundin.

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

 
 
Gospel Mateo 13, 54-58
 
 
Aleluya! Aleluya!
Balita sa inyo ngayoy
salita ng Panginoong
iiral habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, umuwi si Hesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina, at sina Santiago, Jose, Simon, at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kayat sinabi ni Hesus sa kanila, Ang propetay iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
30
2020
Huwebes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Jeremias 18, 1-6
 
 

Sinabi sa akin ng Panginoon, Magpunta ka sa bahay ng magpapalayok, at may ipahahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako, at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad, at hinuhugisan nang panibago.

Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, Hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayoy nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito.

 
 
Psalm Salmo 146, 2abk. 2d-4. 5-6
 

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan!
Pupurihin siyat aking aawitan;
Aking aawitan habang akoy buhay.

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Sa mga panguloy hwag kang manghahawak,
Kahit na kaninong di makapagligtas;
Kung silay mamatay, balik sa alabok,
Ang anumang balangkas nilay natatapos.

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Mapalad ang tao, na ang kanyang Diyos
Na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob;
Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan,
Ng lupa at dagat, at lahat ng bagay.

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

 
 
Gospel Mateo 13, 47-53
 
 
Aleluya! Aleluya!
Kamiy iyong pangaralan
upang aming matutuhan
ang Salitang bumubuhay!
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukud-bukirin ang mga isda: tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kuwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin.

Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? tanong ni Hesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan.

Nang masabi na ni Hesus ang mga talinghagang ito, siyay umalis doon.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
29
2020
Paggunita kay Santa Marta
 
1st Reading Jeremias 15, 10. 16-21
 
 

Napakahirap ng katayuan ko! Bakit pa ba ako isinilang sa sangmaliwanag? Lagi akong may kaaway at katalo sa lupain. Hindi ako nagpautang, at hindi rin naman ako nangutang; gayunman, nilalait ako ng lahat.

Nagsalita ka sa akin, at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita moy aking kagalakan. Akoy sa iyo, Panginoon, Diyos na Makapangyarihan sa lahat. Hindi ko sinayang ang panahon sa pagpapasasa sa buhay, kasama ng ibang mga tao, ni hindi ako nakigalak sa kanila. Manapa, nanatili akong nag-iisa, sapagkat may ipinagagawa ka sa akin. Kaya nga, nagpupuyos sa galit ang kalooban ko. Bakit hindi na natapos ang aking paghihirap? Bakit hindi na gumaling ang mga sugat ko? Talaga bang wala nang lunas ito? Wala ba akong tatanggapin kundi kabiguan, gaya ng isang batis na natutuyo sa tag-araw?

Ganito ang itinugon ng Panginoon, Kung manunumbalik ka, tatanggapin kitang muli, at ikay muli kong gagawing alipin. Kung magsasalita ka ng bagay na may kabuluhan, at iiwasang sambitin ang anumang kasumpa-sumpa, gagawin uli kitang propeta. Babaling na muli sa iyo ang mga tao, subalit huwag kang paroroon sa kanila. Sa harapan ng mga taong itoy gagawin kitang isang matibay na pader na tanso. Makikipaglaban sila sa iyo, ngunit hindi ka nila matatalo. Sasaiyo ako upang ikay pangalagaan at ingatan. Ililigtas kita sa kamay ng masasama, at iingatan laban sa mararahas.

 
 
Psalm Salmo 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18
 

Ang Dyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.

Sa aking kaaway,
iligtas mo ako, Panginoong Diyos;
ingatan mo ako pag silay lumusob.
Sa masamang tao,
ako ay iligtas, at sa pumapatay
agawin mo ako at ipagsanggalang.

Ang Dyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.

Silay nag-aabang,
pagmasdan mo yaong taong mababagsik;
nagtipot ang layon ako ay iligpit.
Ang dahilan nito,
di dahil sa akoy may pagkakamali
O may pagkukulang na ako ang sanhi;
O Diyos, masdan sila at nagdudumali.

Ang Dyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.

Ikaw, Panginoon,
ang aking malakas na tagasanggalang,
ikaw ang muog ko at aking kublihan.
Akoy minamahal,
mahal ako ng Diyos; akoy lalapitan
upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway.

Ang Dyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.

Ngunit aawit ako.
pagkat ang taglay moy pambihirang lakas,
Sa tuwing umaga ang awitin koy pag-ibig mong wagas.

Ang Dyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.

Pupurihin kita,
tagapagtanggol ko at aking kublihan,
Diyos kong mapagmahal.

Ang Dyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan.

 
 
Gospel Mateo 13, 44-46
 
 
Aleluya! Aleluya!
Aking mga kaibigan,
alam na ninyo ang tanan
na mula sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siyay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.

Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siyay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
27
2020
Lunes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Jeremias 13, 1-11
 
 

Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon, Bumili ka ng mga damit-panloob na lino at iyong isuot ngunit huwag mong babasain. Kayat bumili nga ako ng damit-panloob, ayon sa sinabi ng Panginoon, at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ng Panginoon, Pumunta ka sa Ilog Eufrates; hubarin mo ang damit-panloob, at iyong itago sa isang guwang sa bato. Ginawa ko ang iniutos sa aking Panginoon at pagkatapos, akoy umuwi.

Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Eufrates upang kunin ang mga damit-panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Eufrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan.

Muling nagsalita ang Panginoon, Ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at Jerusalem. Silay hindi sumunod sa mga utos ko; lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga diyos-diyosan. Matutulad sila sa sirang damit-panloob na wala nang kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit-panloob, gayun ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Juda na silay mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang silay maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayoy papurihan nilat parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin.

 
 
Psalm Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21
 

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila,
ang Diyos na sa kanilay nagbigay-buhay.
Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa diyos-diyosan
kayat kanyang itinakwil,
sila na itinuring niyang mga anak.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Sinabi niya, Tatalikdan ko sila,
tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin,
pagkat silay isang lahing masama, mga anak na suwail.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos.
Ginalit nila ako dahil sa kanilang diyus-diyusan.
Kaya, paninibughuin ko rin sila at gagalitin,
sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin.

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

 
 
Gospel Mateo 13, 31-35
 
 
Aleluya! Aleluya!
Magulang natiy Dyos Ama,
anak ng salita niya
tayong mga aning una.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa mga tao, Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Itoy nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.

Nagsalaysay pa siy ang ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.

Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:

Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula nang likhain ang sanlibutan.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
26
2020
Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading 1 Hari 3, 5. 7-12
 
 

Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo! wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman akoy bata pat walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kayat sinabi sa kanya: Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling moy pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo.

 
 
2nd Reading Roma 8, 28-30
 
 

Mga kapatid:
Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa kanya, ang mga tinawag ayon sa kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pay alam na ng Diyos kung sino ang sa kanya; ang mga itoy itinalaga niyang maging tulad ng kanyang Anak, at sa gayun, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang-sala, at ang kanyang mga pinawalang-sala ay kanya namang binigyan ng karangalan.

 
 
Psalm Salmo 118, 57 at 72. 76-77. 127-128. 129-130.
 

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay,
kaya akoy nangangakong susundin ang kautusan.
Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan,
ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos,
katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod.
Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay,
ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

Mahigpit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa yong aral,
mahigpit pa kaysa gintong binuli at dinalisay.
Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod,
pagkat akoy namumuhi sa anumang gawang buktot.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo,
iyay aking iingatat susundin nang buong puso,
ang liwanag ng turo moy nagsisilbing isang tanglaw,
nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan.

Iniibig ko nang lubos tanang utos mo, Poong Dyos.

 
 
Gospel Mateo 13, 44-52
 
 
Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag nya
Hari sya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laking tuwa, siyay humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon.

Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siyay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.

Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukud-bukirin ang mga isda: tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kuwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin.

Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? tanong ni Hesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
25
2020
Kapistahan ni Apostol Santiago
 
1st Reading 2 Corinto 4, 7-15
 
 

Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espirituwal na ito ay hamak kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawalan ng kaibigan; naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Hesus upang sa pamamagitan ng katawan koy mahayag ang kanyang buhay. Kamiy laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Anupat habang akoy dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan.

Sinasabi sa Kasulatan, Nagsasalita ako sapagkat akoy sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya.

 
 
Psalm Salmo 125, 1-2ab, 2kd-3. 4-5. 6
 

Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik
ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit.

Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit!
Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa,
kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa!

Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa.

Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dalay binhit nananagis,
ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik!

Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

 
 
Gospel Mateo 20, 20-28
 
 
Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kayat lumuhod siya sa harapan ni Hesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Hesus. Sumagot siya, Sanay ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Hesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Hesus, Ang hirap na babatahin koy batatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyoy para sa mga pinaghandaan ng aking Ama.

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kayat pinalapit sila ni Hesus at sinabi sa kanila, Alam ninyo na ang pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
24
2020
Biyernes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Jeremias 3, 14-17
 
 

Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan at ibabalik ko kayo sa Bundok ng Sion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin, at pamamahalaan nila kayo nang buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa Kaban ng Tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin ni iisipin o gugunitain. At hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging Luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan.

 
 
Psalm Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13
 

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon,
at ipahayag ninyo sa malalayong lupain:
Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel,
ngunit silay muli kong titipunin at aalagaan,
gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa.

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob, at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas.
Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa Bundok ng Sion,
tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon.

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga
makikigalak pati mga binatat matatanda;
ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa,
papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan.

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

 
 
Gospel Mateo 13, 18-23
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ang Salitang mula sa Dyos
kapag isinasaloob
ay mamumunga nang lubos.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang Masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng Salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kayat hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa Salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng Salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang Salitay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kayat hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng Salita at nakauunawa nito. Silay namumunga: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatalumpu.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
23
2020
Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Jeremias 2, 1-3. 7-8. 12-13
 
 

Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon:

Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa,
mahal na mahal mo ako nang tayoy bagong kasal;
sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman.
Israel, ikay akin lamang, Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani;
pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo,
pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan.
Akong Panginoon ang nagsasabi nito.
Dinala ko sila sa isang lupaing masagana
upang tamasahin nila ang kayamanan niyon.
Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain.
Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote,
nahan na ngayon ang ating Panginoon?
Di ako nakikilala ang mga dalubhasa sa Kautusan,
hindi sumsunod sa akin ang mga pinuno;
nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal,
sumasamba at naglilingkod sa mga diyus-diyusan.
Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
Akong Panginoon ang nagsasalita.
Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay,
at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig.

 
 
Psalm Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11
 

Sa yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

Ang wagas na pag-ibig mo, O Poon, ay walang hanggan,
at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan.
Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan,
ang matuwid na hatol moy sinlalim ng karagatan.

Sa yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

O Diyos, yaong pag-ibig moy mahalaga at matatag,
ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak.
Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan;
doon sila umiinom sa batis ng kabutihan.

Sa yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay,
ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay.
Patuloy mong kalingain ang sa iyoy umiibig,
patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid.

Sa yo, Poon, nagmumula ang umiiral na madla.

 
 
Gospel Mateo 13, 10-17
 
 
Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag nya
Hari sya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.

Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:
Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sanay nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
22
2020
Paggunita kay Santa Maria Magdalena
 
1st Reading Awit ni Solomon 3, 1-4a
 
 

Gabi-gabi, sa higaan ang mahal koy hinahanap,
ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap.
Akong itoy bumabangon, sa lungsod ay naglalakad,
ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad;
ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag.
Sa akin ngang paglalakad, nakita koy mga bantay
nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan.
Sa kanila ang tanong ko, Mahal ko ba ay nasaan?
Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod,
Bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog.

 
 
Psalm Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9
 

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluway tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw rooy mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig moy mahigit pa kaysa buhay.
Kaya akoy magpupurit ikaw ang pag-uukulan.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Habang akoy nabubuhay, akoy magpapasalamat.
At ako ay dadalngin na kamay koy nakataas.
Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.
Itong aking kaluluway sa iyo lang nanghahawak,
pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak.

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

 
 
Gospel Juan 20, 1-2. 11-18
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ipahayag mo, Maria,
na si Kristoy nabuhay na
libingan nyay yong nakita.
Aleluya! Aleluya!

 

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!

Si Mariay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Hesus, ang isay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Hesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Hesus iyon. Tinanong siya ni Hesus, Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Mariay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kayat sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria! ani Hesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Raboni! ibig sabihiy Guro. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Hesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kayat si Maria Magdalenay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon! At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Hesus.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
21
2020
Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Mikas 7, 14-15. 18-20
 
 

Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad.

Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan.

Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nang unang panahon.

 
 
Psalm Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8
 

Pag-ibig moy ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ikaw, O poon, naging mapagbigay sa iyong bayan,
pinasagana mot muling pinaunlad ang bansang Israel.
Yaong kasamaan ng mga anak moy nilimot mong tunay,
pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan.
Ang taglay mong poot sa ginawa nilay iyo nang inalis,
tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit.

Pag-ibig moy ipakita, iligtas kami sa dusa.

Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap,
ang pagkamuhi mong aming nadaramay limutan nang ganap.
Ang pagkagalit mo at poot sa amiy wala na bang hanggan?
Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan?

Pag-ibig moy ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ibangon mo kami, sanay ibalik mo ang nawalang lakas,
at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak.
Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas.
Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas.

Pag-ibig moy ipakita, iligtas kami sa dusa.

 
 
Gospel Mateo 12, 46-50
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ang sa akiy nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Amat akoy mananahan.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Hesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Hesus, Sino ang aking ina, at sinu-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
20
2020
Lunes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Mikas 6, 1-4. 6-8
 
 

Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel.

Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin.

Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, Bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Egipto, at tinubos sa pagkakaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayoy pangunahan.

Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon na Diyos na kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siyay handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos.

 
 
Psalm Salmo 49, 5-6. 8-9. 16bk-17. 21 at 23
 

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos.

Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin,
silang tapat sa tipan kot naghahandog niyong hain.
Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos,
isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos.

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos.

Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog,
ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog,
bagaman ang mga toroy hindi ko na kailangan,
maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan.

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos.

Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana,
kaya naman ang akala, kayot akoy magkaisa;
ngunit ngayon, panahon nang kayoy aking pagwikaan
upang inyong maunawa ang ginawang kamalian.
Ang parangal na nais ko na sa akiy ihahain,
ay handog ng pagsalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos

 
 
Gospel Mateo 12, 38-42
 
 
Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at Pariseo kay Hesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Hesus, Lahing masama at di-tapat sa Diyos! Naghahanap kayo ng tanda ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayun din ang Anak ng Tao ay tatlong araw at tatlong gabing sasailalim ng lupa. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at itoy hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto! Sa araw na yaon, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at itoy hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay solomon ang naririto!

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
19
2020
Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading Karunungan 12, 13. 16-19
 
 

Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga,
at walang ibang diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol.
Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan,
at maaari kang magpakita ng habag kaninuman
sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat.
Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan,
at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito ngunit nangangahas na di ka pansin.
Walang hanggan ang kapangyarihan mo ngunit mahabagin ka kung humatol.
Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo,
ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami nang buong hinahon at pagtitimpi.
Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan ay itinuro mo sa mga taong makatarungan
na dapat din silang maging maawain.
At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan,
sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong sa kanila ng pagkakataong makapagsisi.

 
 
2nd Reading Roma 8, 26-27
 
 

Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kayat ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao, ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espirituy lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos.

 
 
Psalm Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a
 

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, akoy iyong dinggin.

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Ang lahat ng bansa na iyong nilalang,
lalapit sa iyot magbibigay galang;
silay magpupuri sa yong kabutihan.
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila
na anumang gawin ay kahanga-hanga!

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait,
tapat at totoo, wagas ang pag-ibig;
lubhang mahabagit banayad magalit.
Ibaling sa akin ang awa mot habag,
iligtas mo ako at bigyan ng lakas.

Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi.

 
 
Gospel Mateo 13, 24-43
 
 
Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag nya
Hari sya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, inilahad ni Hesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kayat lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, Isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, Bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aaniy sasabihin ko sa mga tagapag-ani: Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigoy inyong tipunin sa aking kamalig.

Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng mga binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Itoy nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.

Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:

Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan.

Pagkatapos, iniwan ni Hesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Hesus, Ang Anak ng Tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng diyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang diyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng Anak ng Tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang mga pandinig ay makinig!

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
18
2020
Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Mikas 2, 1-5
 
 

Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang itoy isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa, inaagaw ang bahay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao.

Kaya nga, sinasabi ng Panginoon: May inihahanda akong parusa sa sambahayang ito, at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian: Ganap na kaming nalipol; inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin.

Kayat wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang.

 
 
Psalm Salmo 9, 22-23. 24-25. 28-29. 35
 

Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan.

O Panginoong Diyos, bakit ako nilayuan?
Sa panahon ng bagabag, bakit nagtatago ikaw?
Inaapi ang mahirap ng palalot tampalasan,
naway ito ang mahuli sa patibong nilang umang.

Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan.

Ang masamay naghahambog sa buktot na nilalayon,
tinutuya ng masakim, sinusumpa ang Panginoon.
Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong:
Hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom,
ganito ang iniisip sa tuwina niyong buhong.

Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan.

Sinungaling magsalita, lapastangat mapagbanta,
at masakit kung mangusap, masama ang kanyang dila.
Sa liblib ay nangungubli, nag-aabang, at ang nasay
patayin ang walang salat walang malay na nilikha.

Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan.

Kita mo ang nalulungkot, pati na ang nagdurusa,
ikay laging nakahanda sa pagtulong sa kanila;
ang wala nang maasahan ay sa iyo nagpupunta,
pagkat di ka nagkakait ng tulong mo sa kanila.

Poon, huwag pabayaan ang mga nahihirapan.

 
 
Gospel Mateo 12, 14-21
 
 
Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kayat napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Hesus.

Alam ito ni Hesus kayat umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng maysakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias:

Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang,
minamahal ko nang labis, lubos kong kinalulugdan;
ang banal kong Espiritu sa kanya ay ibibigay,
sa lahat ng mga bansa ibabadhay katarungan.
Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap,
ang tinig niya sa lansangay tinig lamang na paanas;
hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay,
ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan,
hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap;
at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
17
2020
Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Isaias 38, 1-6. 21-22. 7-8
 
 

Noong mga araw na iyon, nagkasakit nang malubha si Ezequias, kaya siyay dinalaw ni Isaias na anak ni Amoz. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon: Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin! O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo nang tapat at ang ginawa koy pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya nang malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias. Wika sa kanya, Sabihin mo kay Ezequias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David: Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin; kaya labinlimang taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na itoy hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa harii ng Asiria.

Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezequias; gumaling naman ito. At itinanong ni Ezequias, Ano ang magiging palatandaan na akoy maaari nang umakyat sa Templo?

Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutupdin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Acaz ay pababalikin niya ng sampung guhit. At gayun nga ang nangyari.

 
 
Psalm Isaias 38, 10. 11. 12abkd. 16
 

Buhay koy yong iniligtas, pag-iral koy walang wakas.

Minsay nasabi kong
sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw!
Sa daigdig ng patay
ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan.

Buhay koy yong iniligtas, pag-iral koy walang wakas.

At nasabi ko ring di na makikita
ang Panginoon at sinumang nabubuhay.

Buhay koy yong iniligtas, pag-iral koy walang wakas.

Katulad ng toldang tirahan ng pastol,
inalis sa akin ang aking tahanan.
Ang abang buhay koy
pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan.

Buhay koy yong iniligtas, pag-iral koy walang wakas.

O Poon,
ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo,
akoy pagalingin at ang aking lakas sanay ibalik mo.

Buhay koy yong iniligtas, pag-iral koy walang wakas.

 
 
Gospel Mateo 12, 1-8
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ang tinig koy pakikinggan
ng kabilang sa king kawan,
akoy kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, isang Araw ng Pamamahinga, naparaan si Hesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad kayat nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung Araw ng Pamamahinga. Sumagot si Hesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa Kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa Kautusan ni Moises na tuwig Araw ng Pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunmay hindi nila ipinagkakasala iyon? Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
16
2020
Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Isaias 26, 7-9. 12. 16-19
 
 

Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid,
at pinapatag mo ang kanyang landas.

Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan,
ikaw lamang ang lahat sa aming buhay.
Pagsapit ng gabiy hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa.

Kapag ang batas moy umiral sa daigdig,
ang lahat ng taoy mamumuhay nang matuwid.

Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan,
at anumang magawa namiy dahil sa iyong pagpapala.

Hinanap ka nila sa gitna ng hirap,
nang parusahan moy ikaw ang tinawag.

Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaing manganganak,
napapasigaw sa tindi ng hirap.

Nagdanas kami ng matinding hirap,
ngunit walang naidulot na kabutihan,
walang tagumpay na naidulot sa bayan,
wala kaming nagawa anuman.

Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay
mga bangkay ay gigising at aawit sa galak;
kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa,
gayun ang espiritu ng Diyos, nagbibigay-buhay sa mga patay.

 
 
Psalm Salmo 101, 13-14ab at 15. 16-18. 19-21
 

Mula sa iyong luklukan, lahat ay yong minamasdan.

Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan,
di ka malilimot ng buong kinapal.
Ikaw ay mahabag, tulungan ang Sion,
pagkat dumating na ang takdang panahon.
Mahal pa rin siya ng yong mga lingkod
bagamat nawasak at gumuhong lubos.

Mula sa iyong luklukan, lahat ay yong minamasdan.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
Maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
Ikay mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
Di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Mula sa iyong luklukan, lahat ay yong minamasdan.

Itoy matititik upang matunghayan,
Ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
Ang lahat sa lupay iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtataghuyan
Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
Upang palayain sa hirap na taglay.

Mula sa iyong luklukan, lahat ay yong minamasdan.

 
 
Gospel Mateo 11, 28-30
 
 
Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayoy masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayoy pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; akoy maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
15
2020
Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan
 
1st Reading Isaias 10, 5-7. 13-16
 
 

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Ikaw Asiria ang gagamitin kong pamalo
at malupit na kasangkapan ng aking galit.
Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapopootan ko,
upang itoy wasakin at samsaman ng lahat ng yaman
at yurakang parang putik sa lansangan.
Ngunit wala ito sa kanyang isipan,
hindi ito ang kanyang hangad.
Ang layunin niyay manira at magpasuko ng maraming bansa.
Sapagkat ganito ang sabi niya:
Nagawa ko iyan pagkat akoy malakas, marunong at matalino.
Inalis ko ang hangganan ng mga bansa,
at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan,
at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono.
Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon.
Dinampot ko ang buong daigdig
na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin,
walang pakpak na pumagaspas, ni huning narinig.

Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito?
Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon?
Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito?
Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma
ay pagkakasakitin ng Panginoon.
At sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan
mag-aapoy sa init ang kanilang katawan,
parang sigang malagablab.

 
 
Psalm Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15
 

Ang Pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol,
inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon.
Ang mga ulila, balot mamamayan ng ibang bansa,
pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa.

Ang Pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Madalas na sinasabi, Hindi kami pansin ng Diyos,
hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob.
Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan:
hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang?

Ang Pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Itong Diyos na lumikha nitong ating matat tainga,
akala ba ninyoy bingi at ni hindi makakita?
Sa lahat ng mga bansa di ba siya ang hahatol?
Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong?

Ang Pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan,
yaong mga hirang niyay hindi niya tatalikdan;
mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan,
diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay.

Ang Pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod.

 
 
Gospel Mateo 11, 25-27
 
 
Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinapahayag nya
Hari sya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayun ang ikinalulugod mo.

Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang Anak at yaong marapating pagpahayagan ng Anak.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
14
2020
Martes Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Isaias 7, 1-9
 
 

Nang kapanahunan ni Acaz, na anak ni Jotam at apo naman ni Uzias na hari ng Juda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Siria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Siria at ang Israel. Kayat ang hari, gayun din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punongkahoy na inuugoy ng hangin.

Sinabi ng Panginoon kay Isaias: Isama mo ang iyong anak na si Sear-Jasub at salubungin ninyo si Acaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa Tipunan ng Tubig sa Itaas, sa daang patungo sa Bilaran ng Damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya: Humanda ka! Pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin ng Siria at ng anak ni Remalias; ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Siria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi:

Lusubin natin ang Juda,
pasukuin natin at sakupin,
papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel.
Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit.
Pagkat ang Siriay mahina pa sa Damasco na punong-lungsod niya
at ang Damascoy mas mahina kay Haring Rezin.
Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng animnaput limang araw.
Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong-lungsod,
at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka.
Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos.

 
 
Psalm Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8
 

Ang Dyos ang syang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Dakila ang Poon, dapat papurihan,
sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal.
Ang Bundok ng Sion, tahanan ng Diyos
ay dakong mataas na nakalulugod,

Ang Dyos ang syang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Bundok sa hilaga na galak ang dulot,
sa lahat ng bansa nitong sansinukob.
Sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman,
sa loob ng muog ng banal na bayan.

Ang Dyos ang syang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Itong mga hari ay nagtipun-tipon,
upang sumalakay sa Bundok ng Sion;
sila ay nagulat nang itoy mamasdan,
pawang nagsitakas at nahintakutan.

Ang Dyos ang syang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Ang nakakatulad ng pangamba nila
ay ang pagluluwal ng butihing ina.
Sa hanging amihay kanyang winawasak
ang naglalakihang barkong naglalayag.

Ang Dyos ang syang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

 
 
Gospel Mateo 11, 20-24
 
 
Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinumbatan ni Hesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang silay nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sanay nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
13
2020
Lunes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Isaias 1, 10-17
 
 

Mga pinuno ng Sodoma,
pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon;
mga namamayan sa Gomorra,
pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos.
Ang sabi niya, Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog.
Sawa na ako sa mga tupang sinusunog
at sa taba ng bakang inihahandog;
hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing.
Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko?
Sino ang may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo?
Huwag na kayong maghahandog nang paimbabaw;
nasusuklam ako sa usok niyan,
nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung Pista ng Bagong Buwan at Araw ng Pamamahinga,
dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan.

Labis akong nasusuklam
sa inyong pagdiriwang ng Bagong Buwan
at iba pang kapistahan;
suyang-suya na ako sa mga iyan
at hindi ko na matatagalan.

Kapag kayoy tumawag sa akin,
ibabaling ko sa malayo ang aking mukha.
Hindi ko kayo papansinin
kahit na kayoy manalangin nang manalangin.
Hindi ko kayo pakikinggan
sapagkat marami kayong inutang na buhay.
Magpakabuti na kayo, magbalik-loob sa akin;
talikdan na ninyo ang masasamang gawain.
Tumigil na kayo ng paggawa ng masama.
Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti;
pairalin ang katarungan;
itigil ang pang-aapi;
tulungan ang mga ulila;
ipagtanggol ang mga balo.

 
 
Psalm Salmo 49, 8-9. 16bk-17, 21 at 23
 

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos.

Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog,
ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog,
bagaman ang mga toroy hindi ko na kailangan,
maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan.

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot,
at hi ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos.

Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana,
kaya naman ang akala, kayot akoy magkaisa;
ngunit ngayon, panahon nang kayoy aking pagwikaan
upang inyong maunawa ang ginawang kamalian.
Ang parangal na nais ko na sa akiy ihahain,
ay handog ng pagsalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin nyang lubos.

 
 
Gospel Mateo 10, 34 11, 1
 
 
Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait,
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa; naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae. At ang kaaway ng isang taoy ang kanya na ring kasambahay.

Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito.

Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siyay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siyay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa itoy alagad ko tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala.

Matapos tagubilinan ang labindalawang alagad, umalis si Hesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
12
2020
Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
 
1st Reading Isaias 55, 10-11
 
 

Ito ang sinasabi ng Panginoon:
Ang ulan at niyebe
paglagpak sa lupay di na nagbabalik,
aagos na ito sa balat ng lupat nagiging pandilig,
kaya may pagkait butil na panghasik.
Ganyan din ang aking mga salita,
magaganap nito ang lahat kong nasa.

 
 
2nd Reading Roma 8, 18-23
 
 

Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sasaatin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan, at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila! Tayo mang tumganggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan.

 
 
Psalm Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13. 14
 

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga,
umuunlad ang lupait tumataba yaong lupa;
patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis,
sa halamang nasa lupa, ay ito ang dumidilig;
ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait.

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana,
ang bukirin ay matubig, at palaging basang-basa;
sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa,
kaya naman pati tanim ay malago at sariwa.

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Nag-aani nang marami sa tulong mong gumagawa,
at saanman magpunta kay masaganang-masagana.
Ang pastulay punung-puno ng matabang mga kawan,
naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan.

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan,
at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan;
ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw!

Nagbunga nang masagana, binhi sa mabuting lupa.

 
 
Gospel Mateo 13, 1-23
 
 
Aleluya! Aleluya!
Salita ng Dyos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

 

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.

May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasadaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!

Lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Sumagot siya, Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.

Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:
Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sanay nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon.

Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.

Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang mga nakikinig ng Salita tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi nakauunawa nito ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang Masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng Salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila kayat hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa Salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng Salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, at naging maibigin sa mga kayamanan anupat ang Salitay nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kayat hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng Salita at nakauunawa nito. Silay namumunga: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatalumpu.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
11
2020
Paggunita kay San Benito, abad
 
1st Reading Isaias 6, 1-8
 
 

Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isay may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa buong katawan, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil nang kasasabi sa isat isa ng ganito:

Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan;
Ang kanyang kaningningay laganap sa sanlibutan.

Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nitoy napuno ng usok. Sinabi ko, Kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat akoy isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang Makapangyarihang Hari.

Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana, at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi, at sinabi, Wala ka nang sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon, Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, Narito po ako. Ako ang isugo nyo.

 
 
Psalm Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5
 

Panginooy naghari na! Ang damit nyay maharlika.

Panginooy naghahari, na ang suot sa katawan
ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.

Panginooy naghari na! Ang damit nyay maharlika.

Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan
kahit ano ang gawin pay hindi ito magagalaw.
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
Bago pa ang ano pa man, likas ikay naroon na.

Panginooy naghari na! Ang damit nyay maharlika.

Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo,
sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.

Panginooy naghari na! Ang damit nyay maharlika.

 
 
Gospel Mateo 10, 24-33
 
 
Aleluya! Aleluya!
Hirap kaisa ni Kristo
ay kapalarang totoo,
kaloob ng Espiritu.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay!

Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyoy ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impiyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya nang dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanilay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyoy bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.

Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa kain sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
10
2020
Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Oseas 14, 2-10
 
 

Ito ang sinasabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, Patawarin mo na kami. Kamiy iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ang pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Asiria, hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila.

Sabi ng Panginoon,
Patatawarin ko na ang aking bayan.
Mamahalin ko sila nang walang katapusan,
sapagkat mapapawi na ang aking galit.
Akoy matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel,
at mamumulaklak siyang gaya ng liryo,
mag-uugat na tulad ng matibay na punongkahoy;
dadami ang kanyang mga sanga,
gaganda siyang tulad ng puno ng olibo,
at hahalimuyak gaya ng Libano.
Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga.
Silay yayabong na gaya ng isang halamanan,
mamumulaklak na parang punong ubas,
at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano.
Efraim, lumayo ka na sa mga diyus-diyosan!
Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo.
Akoy katulad ng sipres na laging luntian,
at mula sa akin ang iyong bunga.

Ang mga bagay na itoy dapat unawain ng matalino, at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon, at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway.

 
 
Psalm
 

Salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 at 17

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Akoy kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan koy iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Nais mo sa akiy isang pusong tapat;
puspusin mo ako ng dunong mong wagas.
Ako ay linisin, sala koy hugasan
at akoy puputi nang walang kapantay.

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Isang pusong tapat sa akiy likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapay hwag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Ang galak na dulot ng yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Turuan mo akong makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

 
 
Gospel Mateo 10, 16-23
 
 
Aleluya! Aleluya!
Pagdating ng Espiritu,
itataguyod nya kayo
sa tanang itinuro ko.
Aleluya! Aleluya!

 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman; at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga Hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, itoy ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo.

Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay; gayun din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin; ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo: hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang Anak ng Tao.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
09
2020
Huwebes na Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Oseas 11, 1-4. 8k-9
 
 

Ito ang sinasabi ng Panginoon
Nang bata pa ang Israel, siyay aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Egipto.
Ngunit habang siyay tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo.
Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga diyus-diyusan.
At nagsusunog ng kamanyang sa kanilang mga diyus-diyusan
Ako ang nagturo kay Efraim na lumakad, kinalong ko siya;
subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila.
Pinatnubayan ko sila nang buong pagmamalasakit at pagmamahal;
ang katulad koy isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig,
at yumuko ako upang silay mapakain.
Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa.
Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot.
Hindi ko na muling sisirain ang Efraim,
sapagkat akoy Diyos at hindi tao, ang Banal na nasa kalagitnaan ninyo,
at hindi ako naparito upang magwasak.

 
 
Psalm Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16
 

Poon kamiy yong iligtas at tanglawan ng yong sinag.

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong takas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Poon kamiy yong iligtas at tanglawan ng yong sinag.

Ikay manumbalik,
O Diyos na Dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong itoy muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana,
ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
yaong punong iyon na pinalago mot iyong pinalakas!

Poon kamiy yong iligtas at tanglawan ng yong sinag.

 
 
Gospel Mateo 10, 7-15
 
 
Aleluya! Aleluya!
Ang Dyos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita nya.
Aleluya! Aleluya!
 

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga maysakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo nang walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi maging ginto, pilak, o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ang supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak, o tungkod; sapagkat ang manggagawa ay may karapatang sa kanyang ikabubuhay.

At saanmang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayoy nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito! Kung karapat-dapat ang mga tao sa buhay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra.

 
 
 
To help you reflect on today's God's words, click here to view page for today's thoughts for reflections; or here to be inspired by the lives of our Saints.

+ View More
 
 
 
Readings for the Day

 
JUL
08
2020
Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
 
1st Reading Oseas 10, 1-3. 7-8. 12
 
 

Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuulad ang kanyang lupain ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso; ngayoy dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mg